IMF- IFJB

Rregullore për regjistrimin e institucioneve mikrofinanciare (12.06.2020)
Rregullore për regjistrimin e institucioneve financiare jobankare (30.04.2020)IFJB
Rregullore për agjentët e ofruesëve të shërbimit të pagesave dhe parasë elektornike (29.11.2019)
Rregullore për emetimin e parasë elektronike(29.11.2019)
Rregullore për kapital rregullator dhe ruajtje të fondeve të IFJB  (29.11.2019)
Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor për institucionet financiare jobankare(31.01.2019)IFJB
Rregullore për normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje për institucionet financiare jobankare(31.01.2019)IFJB
Rregullore për kontrollet e brendshme dhe auditimin e brendshëm të  institucioneve financiare jobankare(27.12.2018)IFJB
Rregullore për auditimin e jashtëm të institucioneve financiare jobankare(27.12.2018)
Raportimi i institucioneve financiare jobankare (31.03.2016)IFJB
Raportimi i institucioneve mikrofinanciare (31.03.2016)MF
Shpërndarja e mjeteve të kredisë – IMF dhe IFJB (22.12.2015)IMF-IFJB
Auditimi i jashtëm MF (29.08.2013)MF
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i institucioneve mikrofinanciare (29.08.2013)MF
Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme(29.08.2013)MF
Menaxhimi i rrezikut kreditor i institucioneve mikrofinanciare(29.08.2013)MF
Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit të institucioneve mikrofinanciare(29.08.2013)MF
Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të institucione mikrofinanciare(29.08.2013)MF