IMF- IFJB

Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor për institucionet financiare jobankare(31.01.2019)IFJB
Auditimi i jashtëm MFMF
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i institucioneve mikrofinanciareMF
Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshmeMF
Menaxhimi i rrezikut kreditor i institucioneve mikrofinanciareMF
Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit të institucioneve mikrofinanciareMF
Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të institucione mikrofinanciareMF
Raportimi i institucioneve financiare jobankareIFJB
Raportimi i institucioneve mikrofinanciare MF
Regjistrimi, mbikëqyrja dhe veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare(shfuqizuar) IFJB
Rregullore për agjentët e ofruesëve të shërbimit të pagesave dhe parasë elektornike (29.11.2019)MF
Rregullore për auditimin e jashtëm të institucioneve financiare jobankare(27.12.2018)IFJB
Rregullore për emetimin e parasë elektronike(29.11.2019) 
Rregullore për kapital rregullator dhe ruajtje të fondeve të IFJB  (29.11.2019) 
Rregullore për kontrollet e brendshme dhe auditimin e brendshëm të  institucioneve financiare jobankare(27.12.2018)IFJB
Rregullore për normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje për institucionet financiare jobankare(31.01.2019)IFJB
Rregullore për regjistrimin e institucioneve financiare jobankare (30.04.2020)IFJB
Rregullore për regjistrimin e institucioneve mikrofinanciare (12.06.2020)IFJB
Shpërndarja e mjeteve të kredisë – IMF dhe IFJBIMF-IFJB