Kamatëvonesat

Kjo faqe rifreskohet çdo gjashtë muaj më datën 1 shkurt dhe 1 gusht të vitit kalendarik. Në rastet kur BQK nuk e ka publikuar kamatën referente në fuqi, duhet përdorur kamata referente e BQK-së e publikuar së fundi.

Bazuar në ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare  (Ligji nr. 05/L-110)1 , BQK publikon në bazë të rregullt gjashtëmujore të dhëna për kamatën referente si pjesë e kamatës ligjore.

Ky Ligj është botuar në Gazetën Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 38, më 21 nëntor 2016. Ligji ka për qëllim t’i parandalojë vonesat e pagesave në transaksionet tregtare, si dhe të bëjë përcaktimin e rregullave për afatet dhe mënyrën e llogaritjes së kamatëvonesave, në rastet e furnizimit me mallra dhe shërbime në mes të shoqërive tregtare ose në mes të shoqërive tregtare dhe autoriteteve publike.

E rifreskuar për herë të fundit më: 1 shkurt 2021

KAMATËVONESAT NË TRANSAKSIONET TREGTARE
Për periudhën kontraktuese:Kamatëvonesa Ligjore
Prej:Deri: Kamata referente e interesitKamatëvonesa fikse
07.12.201631.12.201615.65%7.65%8.00%
01.01.201730.06.201715.30%6.30%8.00%
01.07.201731.12.201714.98%6.98%8.00%
01.01.201830.06.201814.68%6.68%8.00%
01.07.201831.12.201814.80%6.80%8.00%
01.01.201930.06.201914.49%6.49%8.00%
01.07.201931.12.201914.59%6.59%8.00%
01.01.202030.06.202014.43%6.43%8.00%
01.07.202031.12.202014.26%6.26%8.00%
01.01.202130.06.202114.16%6.16%8.00%

Notë:
   1Ligji nr. 05/L-110 për kamatëvonesat në transaksionet tregtare
   2Kamatëvonesë ligjore – kamatën e thjeshtë për pagesën e vonuar në një lartësi, që është e barabartë me shumën e kamatës referente të interesit dhe kamatës, që është së paku tetë (8) pikë të përqindjes;
  3Kamata referente e interesit – për nevoja të këtij Ligji është mesatarja e normës së interesit në kredi të reja, në gjashtë muajt e fundit të publikuar nga BQK;
  4Kamatëvonesa fikse e interesit – është normë interesi prej së paku tetë (8) pikë të përqindjes, e përcaktuar me Ligjin për kamatëvonesat në transaksionet tregtare (shih nenin 3 përkufizimet, pika 1.6).