Kontakti

Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë

Tel: 038 222 055 128
e-mail: info@bqk-kos.org
Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë.
Phone: +383 38 222 055
Fax: +383 38 243 763

Divizioni i Ankesave të Shfrytëzuesve të Shërbimeve Financiare 

Për parashtrim të ankesës ju lutem referojuni linkut në vijim: https://bqk-kos.org/ankesat/

Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Tel: +383 38 222 055
e-maili:BQK.Licencimi@bqk-kos.org
Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë

Na shkruani