Kontakti

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Tel: 038 222 055
Fax: +383 38 243 763
Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë.

Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë

Tel: +383 38 222 055
e-maili: info@bqk-kos.org

Divizioni i Ankesave të Shfrytëzuesve të Shërbimeve Financiare 

Për parashtrim të ankesës ju lutem referojuni linkut në vijim: https://bqk-kos.org/ankesat/

Departamenti për Licencim dhe Standardizim
Tel: +383 38 222 055
e-maili:BQK.Licencimi@bqk-kos.org

Zyrtare përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:
Vlora Mehanja
Tel: +383 38 222 055 ext.101
Email: vlora.mehanja@bqk-kos.org    

Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike
Gonxhe Çaushi
Tel: +383 38 222 055 ext.136
Email: gonxhe.caushi@bqk-kos.org

Zyrtar përgjegjës për Sinjalizim:
Faton Morina
Tel: +383 38 222 055 ext.282
Email: bqk.sinjalizimi@bqk-kos.org

Na shkruani