Statistika të tjera

Statistikat tjera përmbajnë informacion mbi sektorin real dhe fiskal të ekonomisë dhe nuk janë fushë e përgjegjësisë së BQK-së. Statistikat e sektorit real dhe fiskal përfshijnë të dhëna mbi produktin e brendshëm bruto, çmimet, papunësinë, buxhetin e Kosovës, borxhin publik, etj, të cilat përpilohen dhe publikohen nga Enti Statistikor i Kosovës dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave.

Për më shumë rreth këtyre statistikave shih:

Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Financave