Sigurime

Rregullore për llogaritjen e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jo-jetë  (31.05.2019)Sigurime
Aktuarët e sigurimeveSigurime
Auditimi i jashtëm i siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe Byrosë Kosovare të SigurimitSigurime
Bashkimet dhe përvetsimetSigurime
Delegimi i funksioneve të siguruesveSigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj.Sigurime
Fondi i kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve(shfuqizuar)Sigurime
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesveSigurime
Hapja e zyrave përfaqesuese brenda Kosovës nga siguruesit e jashtëmSigurime
Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUSSigurime
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesveSigurime
Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve(e shfuqizuar)Sigurime
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i siguruesveSigurime
Kushtet e përgjithshme të policës së sigurimit nga autopergjegjesiaSigurime
Kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimitSigurime
Licencimi i kompanive të sigurimeve dhe degëve të huaja(e shfuqizuar)Sigurime
Licencimi i ndërmjetësuesve në sigurime(e shfuqizuar)Sigurime
Llogaritja e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jojetë ( e shfuqizuar)Sigurime
Procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e demëve nga autopergjegjesiaSigurime
Procedurat e tribunalit të arbitrazhitSigurime
Publikimi i informacionit nga siguruesitSigurime
Përcaktimi i kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësiaSigurime
Raportimi i siguruesve në BQKSigurime
Rregullore per Licencimin e Ndermjetesuesve ne Sigurime(30.04.2020)Sigurime
Rregullore per mbikeqyrjen e konsoliduar të grupeve të siguruesveSigurime
Rregullore për dënimet me gjobë për siguruesit, ndërmjetësuesit në sigurime dhe trajtuesit e dëmeve në sigurime (28.02.2020)Sigurime
Rregullore për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të KompensimitSigurime
Rregullore për Licencimin e Siguruesve dhe degëve të Siguuresve të Jashtëm (30.04.2020)Sigurime
Rregullore për licencimin e trajtuesve të dëmeve në sigurimeSigurime
Rregullore për likuidimin e siguruesve (30.09.2019)Sigurime
Rregullore për menaxhimin e komisioneve dhe shpenzimeve operative të siguruesve 30.01.2020Sigurime
Rregullore për qeverisjen korporative të siguruesve  30.01.2020Sigurime
Rregullore për zbatimin e sistemit bonus-malus (12.06.2020)Sigurime
Shitja e sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe menaxhimi i shpenzimeve të siguruesveSigurime
Standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të SigurimitSigurime
Struktura e primit për sigurimeSigurime
Vlerësimi dhe mbjajta e provizioneve teknike dhe matematike për siguruesit jetë dhe jojetëSigurime
 Sigurime