Sigurime

Rregullore për kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit (30.04.2024)Sigurime
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për aktuarët e sigurimeve (29.03.2024) Sigurime
Rregullore për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit të siguruesve (29.03.2024)Sigurime
Rregullore për menaxhimin e komisioneve dhe shpenzimeve operative të siguruesve (31.08.2023) Sigurime
Rregullore për zbatimin e sistemit bonus-malus (12.06.2020)Sigurime
Rregullore per Licencimin e Ndermjetesuesve ne Sigurime(30.04.2020)Sigurime
Rregullore për Licencimin e Siguruesve dhe degëve të Siguuresve të Jashtëm (30.04.2020)Sigurime
Rregullore për dënimet me gjobë për siguruesit, ndërmjetësuesit në sigurime dhe trajtuesit e dëmeve në sigurime (28.02.2020)Sigurime
Rregullore për qeverisjen korporative të siguruesve  (30.01.2020)Sigurime
Rregullore për menaxhimin e komisioneve dhe shpenzimeve operative të siguruesve (30.01.2020)Sigurime
Rregullore për likuidimin e siguruesve (30.09.2019)Sigurime
Rregullore për llogaritjen e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jo-jetë  (30.05.2019)Sigurime
Rregullore për licencimin e trajtuesve të dëmeve në sigurime (29.03.2018)Sigurime
Rregullore për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të Kompensimit (28.12.2017)Sigurime
Rregullore per mbikeqyrjen e konsoliduar të grupeve të siguruesve (30.11.2017)Sigurime
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesve (31.08.2017)Sigurime
Rregullore për lëshimin e certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare(31.08.2017) Sigurime
Procedurat e tribunalit të arbitrazhit (30.03.2017)Sigurime
Rregullore për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve (29.12.2016)Sigurime
Përcaktimi i kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia (31.08.2016)Sigurime
Delegimi i funksioneve të siguruesve (27.06.2016)Sigurime
Publikimi i informacionit nga siguruesit (27.06.2016)Sigurime
Raportimi i siguruesve në BQK (27.06.2016)Sigurime
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i siguruesve (28.04.2016)Sigurime
Auditimi i jashtëm i siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit (28.04.2016)Sigurime
Vlerësimi dhe mbjajta e provizioneve teknike dhe matematike për siguruesit jetë dhe jojetë (28.04.2016)Sigurime
Aktuarët e sigurimeve (31.03.2016)Sigurime
Kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit (31.03.2016)Sigurime
Hapja e zyrave përfaqesuese brenda Kosovës nga siguruesit e jashtëm (31.03.2016)Sigurime
Bashkimet dhe përvetsimet (25.02.2016)Sigurime
Struktura e primit për sigurime (23.06.2015)Sigurime
Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj (30.04.2015)Sigurime
Licencimi i kompanive të sigurimeve dhe degëve të huaja (30.10.2014)Sigurime
Procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e demëve nga autopergjegjesia (27.12.2012)Sigurime
Kushtet e përgjithshme të policës së sigurimit nga autopergjegjesia (27.07.2012)Sigurime
Standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të Sigurimit (5.04.2012)Sigurime