Udhëzimet

Kategoria
Udhëzim metodologjik për raportimin e treguesit të mbulimit me likuiditet (22.06.2022)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportimin e treguesit të financimit të qëndrueshëm neto (22.06.2022)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim për përdorimin e formularit mbi prejardhjen e fondeve dhe përcaktimin e mbajtësit të së drejtës së pronësisë (2.02.2021)Mbikëqyrja Financiare

Udhëzim për formularin e informatave mbi kreditë konsumuese (01.02.2019)
Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim për raportimin e instrumenteve të pagesave me para elektronike (12.11.2020)Sistemi i pagesave
Kalkulimi dhe regjistrimi i “Kostove të Shtyra të Blerjes” (Deferred acquisition cost – DAC) në Pasqyrat Financiare Sigurimet
Kontrolli i Standardeve për Reciklimin e Kartëmonedhave nga Bankat Komerciale DPMB
Mënyra e Lëshimit të Policave nga Sigurimi i Detyrueshëm i Autopërgjegjësisë për Mjetet Motorike që Regjistrohen për Herë të Parë në Kosovë Sigurime
Pagesa e Primeve të Sigurimit Përmes Sistemit Bankar Sigurime
Paketimi i Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro për Depozitimin e Sasisë DPMB
Regjistri i Kredive Regjistri i Kredive
Regjistri i poseduesve të llogarive bankare Sistemi i Pagesave
Shmangia e Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro të Falsifikuara nga Qarkullimi DPMB
Standardet Minimale për Klasifikimin e Gjendjes së Kartëmonedhave Euro nga Palët Tregtare DPMB
Udhëzim mbi identifikimin e pronarëve përfitues Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportim të bankave (27.03.2020)Banka
Udhëzim metodologjik për raportimin për treguesin e leverazhit (01.01.2020)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim nr 03/2016 mbi procedurat e nderprerjes, anulimit dhe zëvendësimit të policës së sigurimit nga autopërgjegjësia si dhe kthimit të primit të sigurimit për këto ratse Sigurimet
UDHËZIM nr. 01/2016 mbi ndarjen e rezervave dhe financimin e fondit të kompensimit të Byrosë Kosovare të SigurimitSigurime
Udhëzim nr. 02/2015 për Identifikimin e Urdhërpagesave Ndërkombëtare DalëseSistemi i Pagesave
Udhëzim për klasat e sigurimit  (10.03.2020)Sigurime
Udhëzim për operim të skemës së debitimit direkt Sistemi i Pagesave
Udhëzim për operim të skemës së pagesave kos GIRO Sistemi i Pagesave
Udhëzim për shitjen e produkteve të sigurimeve (01.07.2019)Sigurime
Udhëzim  metodologjik për adekuatshmërinë  e kapitalit   (01.01.2020)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19 (2.02.2021)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19 (27.08.2020) – shfuqizuarMbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19  (08.06.2020) – shfuqizuar
Mbikëqyrja Financiare
Verifikimi i të kaluarës penale për aksionarët kryesorë, drejtorët dhe menaxherët e lartë të institucioneve financiareMbikëqyrja Financiare
Zbatimi i Aktvendimeve për Përmbarim duke Debituar Llogaritë Bankare të Klientëve Banka
Zbatimi i Aktvendimeve për Përmbarim duke Debituar Llogaritë Bankare të Klientëve  Banka
Zbatimi i Procedurave mbi Mënyrën e Shitjes së Policave TPL Përmes Sistemit On-Line Sigurime
Zëvendësimi i Kartëmonedhave Euro të Dëmtuara  DPMB