Udhëzimet

Kategoria
Udhëzim mbi politikat dhe procedurat për menaxhimin efektiv të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (pp/ft) gjatë ofrimit të shërbimeve financiare (03.05.2024)
Udhëzim për licencë për ofrim të shërbimeve të transaksioneve me para të gatshme përmes makinerive dhe për import të këtyre makinerive (15.02.2023)DPMB
Udhëzim për aspektet procedurale të marrjes së licencës dhe autorizimit të veçantë për importin dhe eksportin e kartëmonedhave dhe monedhave (23.01.2023)DPMB
Udhëzim për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Pagesave (29.12.2023)Sistemi i Pagesave
 
Udhëzues për faktorët e rrezikut nga PP/FT (29.12.2023)
Mbikëqyrja Financiare
Udhëzimin për kriteret për emërimin e Administratorëve dhe Likuidatorëve të Institucioneve Financiare (5.07.2023)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportimin e treguesit të mbulimit me likuiditet (22.06.2022)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportimin e treguesit të financimit të qëndrueshëm neto (22.06.2022)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim për përdorimin e formularit mbi prejardhjen e fondeve dhe përcaktimin e mbajtësit të së drejtës së pronësisë (2.02.2021)Mbikëqyrja Financiare

Udhëzim për formularin e informatave mbi kreditë konsumuese (01.02.2019)
Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim për raportimin e instrumenteve të pagesave me para elektronike (12.11.2020)Sistemi i pagesave
Kalkulimi dhe regjistrimi i “Kostove të Shtyra të Blerjes” (Deferred acquisition cost – DAC) në Pasqyrat Financiare Sigurimet
Kontrolli i Standardeve për Reciklimin e Kartëmonedhave nga Bankat Komerciale DPMB
Mënyra e Lëshimit të Policave nga Sigurimi i Detyrueshëm i Autopërgjegjësisë për Mjetet Motorike që Regjistrohen për Herë të Parë në Kosovë Sigurime
Pagesa e Primeve të Sigurimit Përmes Sistemit Bankar Sigurime
Paketimi i Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro për Depozitimin e Sasisë DPMB
Regjistri i Kredive Regjistri i Kredive
Regjistri i poseduesve të llogarive bankare Sistemi i Pagesave
Shmangia e Kartëmonedhave dhe Monedhave Euro të Falsifikuara nga Qarkullimi DPMB
Standardet Minimale për Klasifikimin e Gjendjes së Kartëmonedhave Euro nga Palët Tregtare DPMB
Udhëzim mbi identifikimin e pronarëve përfitues Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim metodologjik për raportim të bankave (27.03.2020)Banka
Udhëzim metodologjik për raportimin për treguesin e leverazhit (01.01.2020)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzim nr 03/2016 mbi procedurat e nderprerjes, anulimit dhe zëvendësimit të policës së sigurimit nga autopërgjegjësia si dhe kthimit të primit të sigurimit për këto ratse Sigurimet
UDHËZIM nr. 01/2016 mbi ndarjen e rezervave dhe financimin e fondit të kompensimit të Byrosë Kosovare të SigurimitSigurime
Udhëzim nr. 02/2015 për Identifikimin e Urdhërpagesave Ndërkombëtare DalëseSistemi i Pagesave
Udhëzim për klasat e sigurimit  (10.03.2020)Sigurime
Udhëzim për operim të skemës së debitimit direkt Sistemi i Pagesave
Udhëzim për operim të skemës së pagesave kos GIRO Sistemi i Pagesave
Udhëzim për shitjen e produkteve të sigurimeve (01.07.2019)Sigurime
Udhëzim  metodologjik për adekuatshmërinë  e kapitalit   (01.01.2020)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19 (2.02.2021)Mbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19 (27.08.2020) – shfuqizuarMbikëqyrja Financiare
Udhëzues për ristrukturim të kredive për shkak të covid-19  (08.06.2020) – shfuqizuar
Mbikëqyrja Financiare
Verifikimi i të kaluarës penale për aksionarët kryesorë, drejtorët dhe menaxherët e lartë të institucioneve financiareMbikëqyrja Financiare
Zbatimi i Aktvendimeve për Përmbarim duke Debituar Llogaritë Bankare të Klientëve Banka
Zbatimi i Procedurave mbi Mënyrën e Shitjes së Policave TPL Përmes Sistemit On-Line Sigurime
Zëvendësimi i Kartëmonedhave Euro të Dëmtuara  DPMB