Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiare Gusht 2021  
    Bilanci i gjendjes së korporatave financiareShtator 2020
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozituese Gusht 2021
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-së Shtator 2021
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Shtator 2021
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Gusht 2021
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Gusht 2021
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Gusht 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në euro Gusht 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euro Gusht 2021
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Gusht 2021
                Huamarrjet e KTD-ve Gusht 2021
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetit Gusht 2021
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Gusht 2021
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja   Gusht 2021
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e reja Gusht 2021
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikë Gusht 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Gusht 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Gusht 2021
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma    Gusht 2021
                Kursi devizorShtator 2021
                Sistemi i pagesaveGusht 2021
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveGusht 2021
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-ve Gusht 2021
                Pasqyra e KTF-ve Gusht 2021
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionale Gusht 2021
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionale Gusht  2021
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve  Gusht 2021
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Gusht 2021
                Pasqyra e të hyrave të KS-ve Gusht 2021
                Aktiviteti i KS-ve Gusht 2021
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Gusht 2021
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Gusht 2021
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Gusht 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetit Gusht 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikë Gusht 2021
                NTF – lizingu Gusht 2021 
                Aktiviteti i NTF-ve Gusht 2021 
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Gusht 2021 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e reja Gusht 2021 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Gusht 2021
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Gusht 2021 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Gusht 2021
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Korrik 2021
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT1 2021
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorKorrik 2021
             Llogaria rrjedhëseKorrik 2021
             MallratKorrik 2021
            Eksporti sipas partnerëve tregtar Gusht 2021
            Importi – sipas partnerëve tregtar Gusht 2021
            Eksporti – sipas kategorive ekonomike Gusht 2021
           Importi – sipas kategorive ekonomike Gusht 2021
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Gusht 2021 
            Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Gusht 2021
             Shërbimet Korrik 2021
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit Korrik 2021
            Të ardhurat parësore Korrik 2021
             Të ardhurat dytësore Korrik 2021
            Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleve Gusht 2021
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T2 2021
            Llogaria kapitale Korrik 2021
            Llogaria financiare Korrik 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Korrik 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëve Korrik 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteve Korrik 2021
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT2 2021 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT2 2021 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT2 2021 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT2 2021 
            Pozicioni i investimeve portfolioT2 2021 
            Mjetet e rezervës ndërkombëtare Shtator 2021 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT2 2021 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT2 2021 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT2 2021 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT2 2021 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuQershor 2021
         Matrica për KF-të (seri kohore) – Stoku Qershor 2021
         “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – Stoku Qershor 2021
         Matrica për KF-të (dy periudha) – Transaksionet Qershor 2021
         Matrica për KF-të (seri kohore) – Transaksionet Qershor 2021
          Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet) Qershor 2021
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku Qershor 2021
            Matrica për BQK-në  – Transaksionet Qershor 2021
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuQershor 2021
         Matrica për KTD-të -TransaksionetQershor 2021
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
              Matrica për NTF-të  – Stoku Qershor 2021
             Matrica për NTF-të – Transaksionet Qershor 2021
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – Stoku Qershor 2021
            Matrica për KS-të – Transaksionet Qershor 2021
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – Stoku Qershor 2021
             Matrica për FP-të – Transaksionet Qershor 2021
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.