Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja   Të dhënat e funditVërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE  
  KORPORATAT FINANCIARE  
        Pasqyrat e korporatave financiareQershor 2020  
  KORPORATAT DEPOZITUESE  
        Pasqyra e korporatave depozitueseGusht 2020 
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)  
                Pasqyra e BQK-sëShtator 2020 
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëShtator 2020 
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)  
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Shtator 2020 
                Bilanci i gjendjes së KTD-veShtator 2020 
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veShtator 2020 
                Depozitat në KTD – depozitat në euroShtator 2020 
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroShtator 2020 
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veShtator 2020 
                Huamarrjet e KTD-veShtator 2020 
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitShtator 2020 
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaShtator 2020 
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Shtator 2020                               
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaShtator 2020 
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëShtator 2020 
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediShtator 2020 
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaShtator 2020 
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma         Gusht 2020 
                Kursi devizorShtator 2020 
                Sistemi i pagesaveGusht 2020 
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveGusht 2020 
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE  
                Bilanci i gjendjes të KTF-veQershor 2020 
                Pasqyra e KTF-veQershor 2020 
    FONDET PENSIONALE  
                Pasqyra e fondeve pensionaleQershor 2020 
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)  
                Pasqyra e KS-ve Gusht 2020 
                Bilanci i gjendjes së KS-veGusht 2020 
                Pasqyra e të hyrave të KS-veGusht 2020 
                Aktiviteti i KS-veGusht 2020 
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR  
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Gusht 2020 
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Gusht 2020 
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veGusht 2020 
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitGusht 2020 
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëGusht 2020 
                NTF – lizinguGusht 2020 
                Aktiviteti i NTF-veGusht 2020 
                Normat efektive të interesit të NTF-veGusht 2020 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaGusht 2020 
    NDIHMËSIT FINANCIAR  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëQershor 2020 
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëGusht 2020 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëGusht 2020 
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM  
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitGusht 2020 
BP dhe PIN  
Harmonizimi në mes të BP dhe PINT2 2020 
    BILANCI I PAGESAVE (BP)  
    Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorKorrik 2020 
        Llogaria rrjedhëseKorrik 2020 
            MallratKorrik 2020 
                Eksporti sipas partnerëve tregtarGusht 2020 
                Importi – sipas partnerëve tregtarGusht 2020 
                Eksporti – sipas kategorive ekonomikeGusht 2020 
                Importi – sipas kategorive ekonomikeGusht 2020 
                Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeGusht 2020 
                Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Gusht 2020 
            ShërbimetKorrik 2020 
            Të ardhurat parësoreKorrik 2020 
            Të ardhurat dytësoreKorrik 2020 
                Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveGusht 2020 
                Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteveQershor 2020 
        Llogaria kapitaleKorrik  2020 
        Llogaria financiareKorrik 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarKorrik 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveKorrik 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveKorrik 2020 
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT2 2020 
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT2 2020 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT2 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT2 2020 
            Pozicioni i investimeve portfolioT2 2020 
           Mjetet e rezervës ndërkombëtareShtator 2020 
    BORXHI I JASHTËM  
      Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT2 2020 
         Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT2 2020 
               Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT2 2020 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT2 2020 
   

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.