Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareMars 2023  
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareDhjetor 2022
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozituesePrill 2023
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëPrill 2023
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëPrill 2023
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Prill 2023
                Bilanci i gjendjes së KTD-vePrill 2023
                Pasqyra e të hyrave të KTD-vePrill 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në euroPrill 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroPrill 2023
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-vePrill 2023
                Huamarrjet e KTD-vePrill 2023
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitPrill 2023
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaPrill 2023
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Prill 2023
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaPrill 2023
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëPrill 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediPrill 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaPrill 2023
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Prill 2023
                Kursi devizorPrill 2023
                Sistemi i pagesavePrill 2023
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarvePrill 2023
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-vePrill 2023
                Pasqyra e KTF-vePrill 2023
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionalePrill 2023
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionalePrill 2023
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Prill 2023
                Bilanci i gjendjes së KS-vePrill 2023
                Pasqyra e të hyrave të KS-vePrill 2023
                Aktiviteti i KS-vePrill 2023
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Shtator 2022
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Prill 2023
                Pasqyra e të hyrave të NTF-vePrill 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitPrill 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëPrill 2023
                NTF – lizinguPrill 2023 
                Aktiviteti i NTF-vePrill 2023 
                Normat efektive të interesit të NTF-vePrill 2023 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaPrill 2023 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëPrill 2023
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëPrill 2023 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëPrill 2023
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitPrill 2023
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT3 2022
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorShkurt 2023
            Llogaria rrjedhëseShkurt 2023
            MallratShkurt 2023
           Eksporti sipas partnerëve tregtarPrill 2023
           Importi – sipas partnerëve tregtarPrill 2023
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikePrill 2023
           Importi – sipas kategorive ekonomikePrill 2023
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikePrill 2023
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Prill 2023
           ShërbimetShkurt 2023
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2021
           Të ardhurat parësoreShkurt 2023
            Të ardhurat dytësoreShkurt 2023
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanalevePrill 2023 (p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T1 2023
            Llogaria kapitaleShkurt 2023
            Llogaria financiareShkurt 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarShkurt 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveShkurt 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveShkurt 2023
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT4 2022 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT4 2022 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT4 2022 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT4 2022 
             Pozicioni i investimeve portfolioT4 2022 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtarePrill 2023  
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT4 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT4 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT4 2022 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT4 2022 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT4 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT4 2022
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT4 2022
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT4 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT4 2022
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T4 2022
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T4 2022
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT4 2022
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT4 2022
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT4 2022
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT4 2022
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT4 2022
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT4 2022
            Matrica për KS-të – TransaksionetT4 2022
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT4 2022
             Matrica për FP-të – TransaksionetT4 2022
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuT4 2022
        Matrica për SJ – TransaksionetT4 2022
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.