Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareKorrik 2023 
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareMars 2023
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseGusht 2023
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëGusht 2023
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëGusht 2023
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Gusht 2023
                Bilanci i gjendjes së KTD-veGusht 2023
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veGusht 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në euroGusht 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroGusht 2023
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veGusht 2023
                Huamarrjet e KTD-veGusht 2023
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitGusht 2023
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaGusht 2023
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Gusht 2023
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaGusht 2023
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëGusht 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediGusht 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaGusht 2023
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Gusht 2023
                Kursi devizorGusht 2023
                Sistemi i pagesaveGusht 2023
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveGusht 2023
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veGusht 2023
                Pasqyra e KTF-veGusht 2023
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleGusht 2023
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleGusht 2023
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Gusht 2023
                Bilanci i gjendjes së KS-veGusht 2023
                Pasqyra e të hyrave të KS-veGusht 2023
                Aktiviteti i KS-veGusht 2023
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Gusht 2023
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Gusht 2023
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veGusht 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitGusht 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëGusht 2023
                NTF – lizinguGusht 2023 
                Aktiviteti i NTF-veGusht 2023 
                Normat efektive të interesit të NTF-veGusht 2023 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaGusht 2023 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëPrill 2023
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëGusht 2023 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëGusht 2023
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitGusht 2023
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT1 2023
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorQershor 2023
            Llogaria rrjedhëseQershor 2023
            MallratQershor 2023
           Eksporti sipas partnerëve tregtarQershor 2023
           Importi – sipas partnerëve tregtarQershor 2023
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeQershor 2023
           Importi – sipas kategorive ekonomikeQershor 2023
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeQershor 2023
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Qershor 2023
           ShërbimetQershor 2023
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2021
           Të ardhurat parësoreQershor 2023
            Të ardhurat dytësoreQershor 2023
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveKorrik 2023(p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T2 2023
            Llogaria kapitaleQershor 2023
            Llogaria financiareQershor 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarQershor 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveQershor 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveQershor 2023
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT1 2023 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT1 2023 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT1 2023 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT1 2023 
             Pozicioni i investimeve portfolioT1 2023 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareGusht 2023  
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT1 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT1 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT1 2023 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT1 2023 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT1 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT1 2023
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT1 2023
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT1 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT1 2023
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T1 2023
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T1 2023
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT1 2023
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT1 2023
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT1 2023
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT1 2023
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT1 2023
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT1 2023
            Matrica për KS-të – TransaksionetT1 2023
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT1 2023
             Matrica për FP-të – TransaksionetT1 2023
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuT1 2023
        Matrica për SJ – TransaksionetT1 2023
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.