Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareShkurt 2021  
    Bilanci i gjendjes së korporatave financiareShtator 2020
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseShkurt 2021
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëShkurt 2021
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëShkurt 2021
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Shkurt 2021
                Bilanci i gjendjes së KTD-veShkurt 2021
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veShkurt 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në euroShkurt 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroShkurt 2021
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veShkurt 2021
                Huamarrjet e KTD-veShkurt 2021
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitShkurt 2021
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaShkurt 2021
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Janar 2021
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaJanar 2021
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëShkurt 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediShkurt 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaShkurt 2021
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Shkurt 2021
                Kursi devizorMars 2021
                Sistemi i pagesaveShkurt 2021
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveShkurt 2021
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veShkurt 2021
                Pasqyra e KTF-veShkurt 2021
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleJanar 2021
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleDhjetor 2020
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Shkurt 2021
                Bilanci i gjendjes së KS-veShkurt 2021
                Pasqyra e të hyrave të KS-veShkurt 2021
                Aktiviteti i KS-veShkurt 2021
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Shkurt 2021
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Shkurt 2021
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veShkurt 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitShkurt 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëShkurt 2021
                NTF – lizinguShkurt 2021 
                Aktiviteti i NTF-veShkurt 2021 
                Normat efektive të interesit të NTF-veShkurt 2021 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaShkurt 2021 
    NDIHMËSIT FINANCIAR  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëShkurt 2020
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëShkurt 2021 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëShkurt 2021
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitShkurt 2021
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT4 2020
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorJanar 2021
             Llogaria rrjedhëseJanar 2021
             MallratJanar 2021
            Eksporti sipas partnerëve tregtarShkurt 2021
            Importi – sipas partnerëve tregtarShkurt 2021
            Eksporti – sipas kategorive ekonomikeShkurt 2021
           Importi – sipas kategorive ekonomikeJanar 2021
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeShkurt 2021 
            Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Shkurt 2021
             ShërbimetJanar 2021
            Të ardhurat parësoreJanar 2021
             Të ardhurat dytësoreJanar 2021
            Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveJanar 2021
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteveJanar 2021
            Llogaria kapitaleJanar 2021
            Llogaria financiareJanar 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarJanar 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveJanar 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveJanar 2021
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT4 2020 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT4 2020 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT4 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT4 2020 
            Pozicioni i investimeve portfolioT4 2020 
            Mjetet e rezervës ndërkombëtareShkurt 2021 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT4 2020 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT4 2020 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT4 2020 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT4 2020 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuShtator 2020
         Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuShtator 2020
         “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuShtator 2020
         Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetShtator 2020
         Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetShtator 2020
          Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)Shtator 2020
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku Shtator 2020
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetShtator 2020
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuShtator 2020
         Matrica për KTD-të -TransaksionetShtator 2020
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
              Matrica për NTF-të  – StokuShtator 2020
             Matrica për NTF-të – TransaksionetShtator 2020
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuShtator 2020
            Matrica për KS-të – TransaksionetShtator 2020
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuShtator 2020
             Matrica për FP-të – TransaksionetShtator 2020
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.