Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja   Të dhënat e funditVërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE  
  KORPORATAT FINANCIARE  
        Pasqyrat e korporatave financiareQershor 2020 
  KORPORATAT DEPOZITUESE  
        Pasqyra e korporatave depozitueseQershor 2020 
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)  
                Pasqyra e BQK-sëKorrik 2020 
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëKorrik 2020 
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)  
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Qershor 2020 
                Bilanci i gjendjes së KTD-veQershor 2020 
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veQershor 2020 
                Depozitat në KTD – depozitat në euroQershor 2020 
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroQershor 2020 
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veQershor 2020 
                Huamarrjet e KTD-veQershor 2020 
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitQershor 2020 
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaQershor 2020 
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Qershor 2020                               
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaQershor 2020 
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëQershor 2020 
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediQershor 2020 
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaQershor 2020 
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma         Qershor 2020 
                Kursi devizorQershor 2020 
                Sistemi i pagesaveQershor 2020 
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveQershor 2020 
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE  
                Bilanci i gjendjes të KTF-veQershor 2020 
                Pasqyra e KTF-veQershor 2020 
    FONDET PENSIONALE  
                Pasqyra e fondeve pensionaleQershor 2020 
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)  
                Pasqyra e KS-ve Qershor 2020 
                Bilanci i gjendjes së KS-veQershor 2020 
                Pasqyra e të hyrave të KS-veQershor 2020 
                Aktiviteti i KS-veQershor 2020 
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR  
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Qershor 2020 
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Qershor 2020 
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veQershor 2020 
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitQershor 2020 
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëQershor 2020 
                NTF – lizinguQershor 2020 
                Aktiviteti i NTF-veQershor 2020 
                Normat efektive të interesit të NTF-veQershor 2020 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaQershor 2020 
    NDIHMËSIT FINANCIAR  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëQershor 2020 
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëQershor 2020 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëQershor 2020 
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM  
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitQershor 2020 
BP dhe PIN  
Harmonizimi në mes të BP dhe PINT1 2020 
    BILANCI I PAGESAVE (BP)  
    Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorMaj 2020 
        Llogaria rrjedhëseMaj 2020 
            MallratMaj 2020 
                Eksporti sipas partnerëve tregtarQershor 2020 
                Importi – sipas partnerëve tregtarMaj 2020 
                Eksporti – sipas kategorive ekonomikeQershor 2020 
                Importi – sipas kategorive ekonomikeQershor 2020 
                Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeQershor 2020 
                Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Qershor 2020 
            ShërbimetMaj 2020 
            Të ardhurat parësoreMaj 2020 
            Të ardhurat dytësoreMaj 2020 
                Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveQershor 2020 
                Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteveT1 2020 
        Llogaria kapitaleMaj 2020 
        Llogaria financiareMaj 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarMaj 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveMaj 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveMaj 2020 
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT1 2020 
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT1 2020 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT1 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT1 2020 
            Pozicioni i investimeve portfolioT1 2020 
           Mjetet e rezervës ndërkombëtareKorrik 2020 
    BORXHI I JASHTËM  
      Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT1 2020 
         Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT1 2020 
               Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT1 2020 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT1 2020 
   

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.