Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareShkurt 2024 
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareT4 2023
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseJanar 2024
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëShkurt 2024
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëShkurt 2024
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Shkurt 2024
                Bilanci i gjendjes së KTD-veShkurt 2024
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veShkurt 2024
                Depozitat në KTD – depozitat në euroShkurt 2024
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroShkurt 2024
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veShkurt 2024
                Huamarrjet e KTD-veShkurt 2024
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitShkurt 2024
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaShkurt 2024
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Shkurt 2024
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaShkurt 2024
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëShkurt 2024
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediShkurt 2024
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaShkurt 2024
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Shkurt 2024
                Kursi devizorMars 2024
                Sistemi i pagesaveShkurt 2024
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveShkurt 2024
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veShkurt 2024
                Pasqyra e KTF-veShkurt 2024
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleShkurt 2024
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleShkurt 2024
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Shkurt 2024
                Bilanci i gjendjes së KS-veShkurt 2024
                Pasqyra e të hyrave të KS-veShkurt 2024
                Aktiviteti i KS-veShkurt 2024
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Shkurt 2024
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Shkurt 2024
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veShkurt 2024
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitShkurt 2024
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëShkurt 2024
                NTF – lizinguShkurt 2024 
                Aktiviteti i NTF-veShkurt 2024 
                Normat efektive të interesit të NTF-veShkurt 2024 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaShkurt 2024 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëJanar 2024
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëShkurt 2024 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëShkurt 2024
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitShkurt 2024
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT4 2023
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorJanar 2024
            Llogaria rrjedhëseJanar 2024
            MallratJanar 2024
           Eksporti sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Importi – sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Shtator 2023
           ShërbimetJanar 2024
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2022
           Të ardhurat parësoreJanar 2024
            Të ardhurat dytësoreJanar 2024
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveShkurt 2024(p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve Janar 2024
            Llogaria kapitaleJanar 2024
            Llogaria financiareJanar 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarJanar 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveJanar 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveJanar 2024
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT4 2023 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT4 2023 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT4 2023 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT4 2023 
             Pozicioni i investimeve portfolioT4 2023 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareShkurt 2024 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT4 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT4 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT4 2023 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT4 2023 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT4 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT4 2023
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT4 2023
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT4 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT4 2023
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T4 2023
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T4 2023
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT4 2023
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT4 2023
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT4 2023
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT4 2023
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT4 2023
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT4 2023
            Matrica për KS-të – TransaksionetT4 2023
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT4 2023
             Matrica për FP-të – TransaksionetT4 2023
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – Stoku T4 2023
        Matrica për SJ – Transaksionet T4 2023
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.