Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareGusht 2022  
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareQershor 2022
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseGusht 2022
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëGusht 2022
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëGusht 2022
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Gusht 2022
                Bilanci i gjendjes së KTD-veGusht 2022
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veGusht 2022
                Depozitat në KTD – depozitat në euroGusht 2022
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroGusht 2022
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veGusht 2022
                Huamarrjet e KTD-veGusht 2022
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitGusht 2022
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaGusht 2022
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Gusht 2022
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaGusht 2022
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëGusht 2022
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediGusht 2022
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaGusht 2022
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Gusht 2022
                Kursi devizorGusht 2022
                Sistemi i pagesaveGusht 2022
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveGusht 2022
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veGusht 2022
                Pasqyra e KTF-veGusht 2022
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleGusht 2022
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleGusht 2022
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Gusht 2022
                Bilanci i gjendjes së KS-veGusht 2022
                Pasqyra e të hyrave të KS-veGusht 2022
                Aktiviteti i KS-veGusht 2022
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Gusht 2022
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Gusht 2022
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veGusht 2022
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitGusht 2022
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëGusht 2022
                NTF – lizinguGusht 2022 
                Aktiviteti i NTF-veGusht 2022 
                Normat efektive të interesit të NTF-veGusht 2022 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaGusht 2022 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëDhjetor 2021
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëGusht 2022 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëGusht 2022
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitGusht 2022
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT1 2022
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorKorrik 2022
            Llogaria rrjedhëseKorrik 2022
            MallratKorrik 2022
           Eksporti sipas partnerëve tregtarGusht 2022
           Importi – sipas partnerëve tregtarGusht 2022
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeGusht 2022
           Importi – sipas kategorive ekonomikeGusht 2022
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeGusht 2022 
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Gusht 2022
           ShërbimetKorrik 2022
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2020
           Të ardhurat parësoreKorrik 2022
            Të ardhurat dytësoreKorrik 2022
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveGusht 2022 (p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T2 2022
            Llogaria kapitaleKorrik 2022
            Llogaria financiareKorrik 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarKorrik 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveQershor 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveKorrik 2022
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT2 2022 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT2 2022 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT2 2022 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT2 2022 
             Pozicioni i investimeve portfolioT2 2022 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareGusht 2022 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT2 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT2 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT2 2022 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT2 2022 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT2 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT2 2022
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT2 2022
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT2 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT2 2022
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T2 2022
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T2 2022
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT2 2022
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT2 2022
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT2 2022
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT2 2022
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT2 2022
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT2 2022
            Matrica për KS-të – TransaksionetT2 2022
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT2 2022
             Matrica për FP-të – TransaksionetT2 2022
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuT2 2022
        Matrica për SJ – TransaksionetT2 2022
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.