Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareTetor 2023 
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareQershor 2023
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseTetor 2023
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëTetor 2023
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëTetor 2023
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Tetor 2023
                Bilanci i gjendjes së KTD-veTetor 2023
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veTetor 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në euroTetor 2023
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroTetor 2023
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veTetor 2023
                Huamarrjet e KTD-veTetor 2023
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitTetor 2023
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaTetor 2023
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Tetor 2023
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaTetor 2023
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëTetor 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediTetor 2023
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaTetor 2023
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Tetor 2023
                Kursi devizorNëntor 2023
                Sistemi i pagesaveTetor 2023
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveTetor 2023
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veTetor 2023
                Pasqyra e KTF-veTetor 2023
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleTetor 2023
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleTetor 2023
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Tetor 2023
                Bilanci i gjendjes së KS-veTetor 2023
                Pasqyra e të hyrave të KS-veTetor 2023
                Aktiviteti i KS-veTetor 2023
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Tetor 2023
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Tetor 2023
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veTetor 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitTetor 2023
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëTetor 2023
                NTF – lizinguTetor 2023  
                Aktiviteti i NTF-veTetor 2023  
                Normat efektive të interesit të NTF-veTetor 2023  
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaTetor 2023  
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëPrill 2023
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëTetor 2023  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëTetor 2023
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitTetor 2023
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT2 2023
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorShtator 2023
            Llogaria rrjedhëseShtator 2023
            MallratShtator 2023
           Eksporti sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Importi – sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Shtator 2023
           ShërbimetShtator 2023
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2022
           Të ardhurat parësoreShtator 2023
            Të ardhurat dytësoreShtator 2023
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveTetor 2023 (p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T2 2023
            Llogaria kapitaleShtator 2023
            Llogaria financiareShtator 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarShtator 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveShtator 2023
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveShtator 2023
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT2 2023 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT2 2023 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT2 2023 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT2 2023 
             Pozicioni i investimeve portfolioT2 2023 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareTetor 2023  
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT2 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT2 2023 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT2 2023 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT2 2023 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT2 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT2 2023
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT2 2023
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT2 2023
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT2 2023
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T2 2023
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T2 2023
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT2 2023
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT2 2023
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT2 2023
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT2 2023
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT2 2023
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT2 2023
            Matrica për KS-të – TransaksionetT2 2023
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT2 2023
             Matrica për FP-të – TransaksionetT2 2023
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuT2 2023
        Matrica për SJ – TransaksionetT2 2023
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.