Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareNëntor 2021  
    Bilanci i gjendjes së korporatave financiareShtator 2021
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseNëntor 2021
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëDhjetor 2021
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëDhjetor 2021
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Nëntor 2021
                Bilanci i gjendjes së KTD-veNëntor 2021
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veNëntor 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në euroNëntor 2021
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroNëntor 2021
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veNëntor 2021
                Huamarrjet e KTD-veNëntor 2021
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitNëntor 2021
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaNëntor 2021
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Nëntor 2021
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaNëntor 2021
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëNëntor 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediNëntor 2021
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaNëntor 2021
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Nëntor 2021
                Kursi devizorDhjetor 2021
                Sistemi i pagesaveNëntor 2021
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveNëntor 2021
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veNëntor 2021
                Pasqyra e KTF-veNëntor 2021
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleNëntor 2021
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleNëntor 2021
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Nëntor 2021
                Bilanci i gjendjes së KS-veNëntor 2021
                Pasqyra e të hyrave të KS-veNëntor 2021
                Aktiviteti i KS-veNëntor 2021
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Nëntor 2021
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Nëntor 2021
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veNëntor 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitNëntor 2021
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikë Nëntor 2021
                NTF – lizinguNëntor 2021 
                Aktiviteti i NTF-veNëntor 2021 
                Normat efektive të interesit të NTF-veNëntor 2021 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaNëntor 2021 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëNëntor 2021
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëNëntor 2021 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëNëntor 2021
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitNëntor 2021
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT3 2021
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorTetor 2021
             Llogaria rrjedhëse Tetor 2021
             MallratTetor 2021
            Eksporti sipas partnerëve tregtarNëntor 2021
            Importi – sipas partnerëve tregtarNëntor 2021
            Eksporti – sipas kategorive ekonomikeNëntor 2021
           Importi – sipas kategorive ekonomikeNëntor 2021
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeNëntor 2021 
            Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Nëntor 2021
             ShërbimetTetor 2021
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2020
            Të ardhurat parësoreTetor 2021
             Të ardhurat dytësoreTetor 2021
            Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveTetor 2021 (p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T3 2021
            Llogaria kapitale Tetor 2021
            Llogaria financiare Tetor 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Tetor 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëve Tetor 2021
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteve Tetor 2021
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT3 2021 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT3 2021 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT3 2021 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT3 2021 
            Pozicioni i investimeve portfolioT3 2021 
            Mjetet e rezervës ndërkombëtareDhjetor 2021 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT3 2021 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT3 2021 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT3 2021 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT3 2021 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – Stoku Shtator 2021
         Matrica për KF-të (seri kohore) – Stoku Shtator 2021
         “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – Stoku Shtator 2021
         Matrica për KF-të (dy periudha) – Transaksionet Shtator 2021
         Matrica për KF-të (seri kohore) – Transaksionet Shtator 2021
          Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet) Shtator 2021
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku Shtator 2021
            Matrica për BQK-në  – Transaksionet Shtator 2021
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuShtator 2021
         Matrica për KTD-të -TransaksionetShtator 2021
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
              Matrica për NTF-të  – Stoku Shtator 2021
             Matrica për NTF-të – Transaksionet Shtator 2021
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – Stoku Shtator 2021
            Matrica për KS-të – Transaksionet Shtator 2021
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – Stoku Shtator 2021
             Matrica për FP-të – Transaksionet Shtator 2021
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuShtator 2021
          Matrica për SJ – TransaksionetShtator 2021
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.