Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareDhjetor 2022  
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareShtator 2022
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseDhjetor 2022
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëDhjetor 2022
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëDhjetor 2022
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Dhjetor 2022
                Bilanci i gjendjes së KTD-veDhjetor 2022
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veDhjetor 2022
                Depozitat në KTD – depozitat në euroDhjetor 2022
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroDhjetor 2022
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veDhjetor 2022
                Huamarrjet e KTD-veDhjetor 2022
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitDhjetor 2022
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaDhjetor 2022
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Dhjetor 2022
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaDhjetor 2022
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëDhjetor 2022
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediDhjetor 2022
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaDhjetor 2022
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Dhjetor 2022
                Kursi devizorJanar 2023
                Sistemi i pagesaveDhjetor 2022
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveDhjetor 2022
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veDhjetor 2022
                Pasqyra e KTF-veDhjetor 2022
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleDhjetor 2022
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleDhjetor 2022
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Dhjetor 2022
                Bilanci i gjendjes së KS-veDhjetor 2022
                Pasqyra e të hyrave të KS-veDhjetor 2022
                Aktiviteti i KS-veDhjetor 2022
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Dhjetor 2022
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Dhjetor 2022
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veDhjetor 2022
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitDhjetor 2022
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëDhjetor 2022
                NTF – lizinguDhjetor 2022 
                Aktiviteti i NTF-veDhjetor 2022 
                Normat efektive të interesit të NTF-veDhjetor 2022 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaDhjetor 2022 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëShtator 2022
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëDhjetor 2022 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëDhjetor 2022
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitDhjetor 2022
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT3 2022
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorNëntor 2022
            Llogaria rrjedhëseNëntor 2022
            MallratNëntor 2022
           Eksporti sipas partnerëve tregtarDhjetor 2022
           Importi – sipas partnerëve tregtarDhjetor 2022
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeDhjetor 2022
           Importi – sipas kategorive ekonomikeDhjetor 2022
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeDhjetor 2022
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Dhjetor 2022
           ShërbimetNëntor 2022
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2021
           Të ardhurat parësoreNëntor 2022
            Të ardhurat dytësoreNëntor 2022
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveDhjetor 2022 P
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteve T3 2022
            Llogaria kapitaleNëntor 2022
            Llogaria financiareNëntor 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarNëntor 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveNëntor 2022
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveNëntor 2022
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT3 2022 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT3 2022 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT3 2022 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT3 2022 
             Pozicioni i investimeve portfolioT3 2022 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareDhjetor 2022  
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT3 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT3 2022 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT3 2022 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT3 2022 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT3 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT3 2022
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT3 2022
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT3 2022
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT3 2022
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T3 2022
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T3 2022
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT3 2022
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT3 2022
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT3 2022
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT3 2022
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT3 2022
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT3 2022
            Matrica për KS-të – TransaksionetT3 2022
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT3 2022
             Matrica për FP-të – TransaksionetT3 2022
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – StokuT3 2022
        Matrica për SJ – TransaksionetT3 2022
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.