Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

                              Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareShtator 2020  
    Bilanci i gjendjes së korporatave financiareShtator 2020
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseTetor 2020
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëDhjetor 2020
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëDhjetor 2020
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Dhjetor 2020
                Bilanci i gjendjes së KTD-veDhjetor 2020
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veDhjetor 2020
                Depozitat në KTD – depozitat në euroDhjetor 2020
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroDhjetor 2020
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veDhjetor 2020
                Huamarrjet e KTD-veDhjetor 2020
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitDhjetor 2020
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaDhjetor 2020
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Dhjetor 2020
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaDhjetor 2020
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëDhjetor 2020
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediDhjetor 2020
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaDhjetor 2020
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Dhjetor 2020
                Kursi devizorDhjetor 2020
                Sistemi i pagesaveTetor 2020
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveDhjetor 2020
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veShtator 2020
                Pasqyra e KTF-veShtator 2020
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleNëntor 2020
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleNëntor 2020
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Tetor 2020
                Bilanci i gjendjes së KS-veTetor 2020
                Pasqyra e të hyrave të KS-veTetor 2020
                Aktiviteti i KS-veTetor 2020
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Tetor 2020
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Tetor 2020
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veTetor 2020
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitTetor 2020
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëTetor 2020
                NTF – lizinguTetor 2020 
                Aktiviteti i NTF-veTetor 2020 
                Normat efektive të interesit të NTF-veTetor 2020 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaTetor 2020 
    NDIHMËSIT FINANCIAR  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëShtator 2020
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëTetor 2020 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëTetor 2020
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitNëntor 2020
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT2 2020
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorTetor 2020
             Llogaria rrjedhëseTetor 2020
             MallratTetor 2020
            Eksporti sipas partnerëve tregtarNëntor 2020
            Importi – sipas partnerëve tregtarNëntor 2020
            Eksporti – sipas kategorive ekonomikeNëntor 2020
           Importi – sipas kategorive ekonomikeNëntor 2020
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeNëntor 2020 
            Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Nëntor 2020
             ShërbimetTetor 2020
            Të ardhurat parësoreTetor 2020
             Të ardhurat dytësoreTetor 2020
            Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveNëntor 2020
Dërgesat e emigrantëve – sipas shteteveT3 2020
            Llogaria kapitaleTetor 2020
            Llogaria financiareTetor 2020
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarTetor 2020
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëveTetor 2020
            Investimet e huaja direkte – sipas shteteveTetor 2020
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT3 2020 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT3 2020 
            Asetet dhe detyrimet e PIN-itT3 2020 
            Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT3 2020 
            Pozicioni i investimeve portfolioT3 2020 
            Mjetet e rezervës ndërkombëtareDhjetor 2020 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT3 2020 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT3 2020 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT3 2020 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT3 2020 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuShtator 2020
         Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuShtator 2020
         “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuShtator 2020
         Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetShtator 2020
         Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetShtator 2020
          Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)Shtator 2020
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku Shtator 2020
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetShtator 2020
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuShtator 2020
         Matrica për KTD-të -TransaksionetShtator 2020
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
              Matrica për NTF-të  – StokuShtator 2020
             Matrica për NTF-të – TransaksionetShtator 2020
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuShtator 2020
            Matrica për KS-të – TransaksionetShtator 2020
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuShtator 2020
             Matrica për FP-të – TransaksionetShtator 2020
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.