Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

Përmbajtja   Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE 
  KORPORATAT FINANCIARE   
        Pasqyrat e korporatave financiareMaj 2024 
        Bilanci i gjendjes së korporatave financiareT1 2024
  KORPORATAT DEPOZITUESE 
        Pasqyra e korporatave depozitueseMaj 2024
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK) 
                Pasqyra e BQK-sëQershor 2024
                Bilanci i gjendjes së BQK-sëQershor 2024
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD) 
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD)Maj 2024
                Bilanci i gjendjes së KTD-veMaj 2024
                Pasqyra e të hyrave të KTD-veMaj 2024
                Depozitat në KTD – depozitat në euroMaj 2024
                Depozitat në KTD – depozitat në jo euroMaj 2024
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-veMaj 2024
                Huamarrjet e KTD-veMaj 2024
                Kreditë e KTD-ve – sipas maturitetitMaj 2024
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozitaMaj 2024
                Kreditë e KTD-ve – kreditë e reja  Maj 2024
                Depozitat e KTD-ve – depozitat e rejaMaj 2024
                Kreditë e KTD-ve – sektorët ekonomikëMaj 2024
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në krediMaj 2024
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozitaMaj 2024
                Letrat me Vlerë të Qeverisë – Normat e interesit dhe shuma   Maj 2024
                Kursi devizorQershor 2024
                Sistemi i pagesaveMaj 2024
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarveMaj 2024
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Bilanci i gjendjes të KTF-veMaj 2024
                Pasqyra e KTF-veMaj 2024
    FONDET PENSIONALE 
                Pasqyra e fondeve pensionaleMaj 2024
                Bilanci i gjendjes së fondeve pensionaleMaj 2024
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS) 
                Pasqyra e KS-ve Maj 2024
                Bilanci i gjendjes së KS-veMaj 2024
                Pasqyra e të hyrave të KS-veMaj 2024
                Aktiviteti i KS-veMaj 2024
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIARË 
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF)Maj 2024
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve Maj 2024
                Pasqyra e të hyrave të NTF-veMaj 2024
                Kreditë e NTF-ve – sipas maturitetitMaj 2024
                Kreditë e NTF-ve – sipas sektorëve ekonomikëMaj 2024
                NTF – lizinguMaj 2024 
                Aktiviteti i NTF-veMaj 2024 
                Normat efektive të interesit të NTF-veMaj 2024 
                Kreditë e NTF-ve – kreditë e rejaMaj 2024 
    NDIHMËSIT FINANCIARË  
               Pasqyra e ndihmësve financiarëTetor 2020
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarëMaj 2024 
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarëMaj 2024
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM 
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT      
              Norma nominale dhe reale efektive e këmbimitMaj 2024
BP dhe PIN 
             Harmonizimi në mes të BP dhe PINT1 2024
    BILANCI I PAGESAVE (BP) 
            Bilanci i pagesave (BP) – komponentët kryesorPrill 2024
            Llogaria rrjedhësePrill 2024
            MallratPrill 2024
           Eksporti sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Importi – sipas partnerëve tregtarShtator 2023
           Eksporti – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas shteteve dhe kategorive ekonomikeShtator 2023
           Importi – sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC)Shtator 2023
           ShërbimetPrill 2024
Shërbimet sipas shtetit dhe aktivitetit2022
           Të ardhurat parësorePrill 2024
            Të ardhurat dytësorePrill 2024
           Dërgesat e emigrantëve – sipas kanaleveMaj 2024(p)
Dërgesat e emigrantëve – sipas shtetevePrill 2024
            Llogaria kapitalePrill 2024
            Llogaria financiarePrill 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiarPrill 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas sektorëvePrill 2024
            Investimet e huaja direkte – sipas shtetevePrill 2024
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)  
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtareT1 2024 
             Pozicioni i investimeve ndërkombëtare – sipas sektorëveT1 2024 
             Asetet dhe detyrimet e PIN-itT1 2024 
             Investimet e huaja direkte – sipas kriterit gjeografikT1 2024 
             Pozicioni i investimeve portfolioT1 2024 
             Mjetet e rezervës ndërkombëtareQershor 2024 
    BORXHI I JASHTËM  
            Pozicioni neto i borxhit të jashtëmT1 2024 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm brutoT1 2024 
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto – sipas kreditorëve  kyesorT1 2024 
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publikT1 2024 
STATISTIKAT E LLOGARIVE FINANCIARE
     KORPORATAT FINANCIARE (S.12)
            Matrica për KF-të (dy periudha) – StokuT1 2024
          Matrica për KF-të (seri kohore) – StokuT1 2024
          “Vlera neto për KF-të (dy periudha) – StokuT1 2024
          Matrica për KF-të (dy periudha) – TransaksionetT1 2024
          Matrica për KF-të (seri kohore) – TransaksionetT1 2024
           Vlera neto për KF-të dy periudha – (Transaksionet)T1 2024
      SEKTORI I BANKËS QENDRORE (S.121)
             Matrica për BQK-në  – Stoku T1 2024
            Matrica për BQK-në  – TransaksionetT1 2024
     SEKTORI PËR KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (S.122)
             Matrica për KTD-të  – StokuT1 2024
         Matrica për KTD-të -TransaksionetT1 2024
      SEKTORI PËR NDERMEJTSIT TJERË FINANCIARË (S.125 + 126)
            Matrica për NTF-të  – StokuT1 2024
             Matrica për NTF-të – TransaksionetT1 2024
         SEKTORI PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE (S.128)
            Matrica për KS-të  – StokuT1 2024
            Matrica për KS-të – TransaksionetT1 2024
         SEKTORI PËR FONDET PENSIONALE (S.129)
             Matrica për FP-të  – StokuT1 2024
             Matrica për FP-të – TransaksionetT1 2024
          SEKTORI I JASHTËM (S.2)
          Matrica për SJ – Stoku T1 2024
        Matrica për SJ – Transaksionet T1 2024
     QEVERIA E PËRGJITHSHME (S.13)–N/A–
      EKONOMITË FAMILJARE (S. 14)–N/A–
      INSTITUCIONET JOFITIMPRURËSE NË SHËRBIM TË EKONOMIVE FAMILJARE (S. 15)–N/A–
Shënim: “NA” Tabelat nuk janë në dispozicion

Shënim: Në shtyllën “Vërejtje” paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me “(p)”.