Banka

Rregullore për parimet e menaxhimit të rrezikut të vendit dhe të transferit (30.04.2024)Banka
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për auditimin e jashtëm të bankave (29.11.2023)

Rregullore për auditimin e jashtëm të bankave (9.11.2012)
Banka
 
Rregullore për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit të bankave (28.02.2023)
Banka
Rregullore për raportimin e bankave (28.02.2023)Banka
Rregullore për qasjen në llogari pagese me shërbime bazike (20.12.2022)Banka
Rregullore për treguesin e financimit të qëndrueshëm neto (04.08.2022)Banka
Rregullore mbi treguesin e mbulimit me likuiditet (04.08.2022)Banka
Rregullore për licencimin e bankave dhe degëve të bankave të huaja (30.04.2020)Banka
Rregullore për huadhenie brenda ditore dhe njeditore (30.04.2020)Banka
Rregullore për teknologji të informacionit për banka (26.03.2020)Banka
Rregullore për raportimin e bankave (26.03.2020)Banka
Rregullore për transaksionet me personat e ndërlidhur me bankën dhe punëtorët e bankës(29.08.2019)Banka
Rregullore për qeverisjen korporative të bankave (29.08.2019)
Rregullore për drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave (31.07.2019)Banka
Rregullore për riblerje të letrave me vlerë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (25.04.2019)Banka
Rregullore për ekspozimet joperformuese dhe ristrukturimet (28.03.2019)Banka
Rregullore për aplikimin e standardit ndërkombëtar të raportimit financiar (28.03.2019)Banka
Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor  (28.03.2019)Banka
Rregullore për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave (29.11.2018)Banka
Rregullore për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit  (29.11.2018)Banka
Rregullore për treguesin e leverazhit (29.11.2018)Banka
Lëshimi i certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare (31.08.2017)Banka
Qeverisja korporative e bankave (29.12.2016)Banka
Ekspozimet e mëdha (29.9.2016)Banka
Letërkredia dhe garancioni bankar (31.08.2016)Banka
Instrumentet dhe marrëveshjet e garantimit të FKGK-së (28.4.2016)Banka
Menaxhimi i rrezikut të normës së interesit në librin e bankës (28.04.2016)Banka
Përdorimi i vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ (28.01.2016)Banka
Kreditë hipotekare rezidenciale (22.12.2015)Banka
Shpërndarja e mjeteve të kredisë për banka (22.12.2015)Banka
Mbështetja emergjente për likuiditet (30.09.2015)Banka
Kërkesat minimale të sigurisë (26.03.2015)Banka
Sigurimi i kasafortës (30.04.2015)Banka
Vlerësimi i pronave të paluatjshme (26.02.2015)Banka
Depozita ekuivalente me kapitalin për degët e bankave të huaja (31.10.2013)Banka
Mbikëqyrja e konsoliduar e grupeve bankare (26.04.2013)Banka
Bashkimet dhe përvetësimet e bankave (9.11.2012)Banka
Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të bankave (9.11.2012)Banka
Hapja e zyrave përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës (9.11.2012)Banka
Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i bankave (9.11.2012)Banka
Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme (9.11.2012)Banka
Menaxhimi i rrezikut operacional (29.11.2012)Banka
Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit (29.11.2012)Banka
Ndryshimet në llogaritë e kapitalit (29.11.2012)Banka
Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të bankave (29.11.2012)Banka
Publikimi i informacionit nga bankat (9.11.2012)Banka
Rreziku nga aktiviteti me valuta të huaja (9.11.2012)Banka
Minimumi i rezervave të bankës (13.01.2012)Banka