Materiale Kërkimore

Materialet kërkimore janë publikime joperiodike të cilat përfshijnë analizë të temave të caktuara që kanë karakter kërkimor dhe që ndërlidhen me objektivat kryesore të BQK-së. Një ndër qëllimet e këtyre publikimeve është nxitja e debateve për tema ekonomike relevante dhe si të tilla nuk konsiderohen se përfaqësojnë qëndrim zyrtar të BQK-së.

Materialet kërkimore:

... ...

Modeli MakroEkonometrik i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (Material studimor nr. 9)

  6 gusht 2018
... ...

Përcaktuesit makroekonomikë të remitencave në Kosovë: Analizë me të dhëna panel (Material Studimor nr. 8)

  25 prill 2018
... ...

Identifikimi i Bankave me Rëndësi Sistemike dhe Kapitalit Shtesë në Kosovë (Material studimor nr. 7)

  11 dhjetor 2017
... ...

Harta e Stabilitetit Financiar të Kosovës (Material Studimor nr. 6)

  12 dhjetor 2016
... ...

Working Paper no. 5

  19 shtator 2014
... ...

Working Paper No. 4

  17 dhjetor 2009
... ...

Working Paper No. 3

  9 maj 2009
... ...

Working Paper No. 2

  1 shkurt 2006
... ...

Working Paper No.1

  20 qershor 2005