Materiale Kërkimore

Materialet kërkimore janë publikime joperiodike të cilat përfshijnë analizë të temave të caktuara që kanë karakter kërkimor dhe që ndërlidhen me objektivat kryesore të BQK-së. Një ndër qëllimet e këtyre publikimeve është nxitja e debateve për tema ekonomike relevante dhe si të tilla nuk konsiderohen se përfaqësojnë qëndrim zyrtar të BQK-së.

Materialet kërkimore: