Publikimet

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) kryen analiza në funksion të objektivave të saj për ruajtjen e stabilitetit financiar dhe përkrahjes së politikave të përgjithshme ekonomike në Kosovë. Krahas objektivave të saj, BQK publikon raporte periodike dhe jo periodike mbi zhvillimet ekonomike në vend me theks të veçantë në zhvillimet e sektorit financiar.

Publikimet e BQK-së janë si në vijim:

Buletini Mujor Statistikor
Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar
Vlerësim Tremujor i Ekonomisë
Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike 
Vlerësimi Tremujor i Sistemit Financiar 
Raporti i Stabilitetit Financiar
Anketa e Kreditimit Bankar në Kosovë
Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike
Ngarkesa me Borxh e Klientëve Bankarë në Kosovë
Raporti Vjetor
Materiale Kërkimore
Seria kohore e inflacionit bazëRaportet e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare

Për informata shtesë kontaktoni:
economic.analysis@bqk-kos.org;  statistics@bqk-kos.org.

Publikime për sistemin dhe instrumentet e pagesave,

Për informata shtesë  kontaktoni  payment.systems@bqk-kos.org;