Sistemi i pagesave

Rregullore për raportimin e statistikave të instrumenteve të pagesave (28.02.2023) Sistemi i pagesave
Rregullore për instrumentet e pagesave elektronike (27.01.2022)Sistemi i pagesave
Rgullore për operatorët e sistemit të pagesave (24.06.2019)Sistemi i pagesave
Rregullore për sistemin e pagesave ndërbankare (28.06.2018)Sistemi i pagesave
Instrumentet e pagesave elektronike (31.08.2017)Sistemi i pagesave
Raportimi i statistikave të instrumenteve të pagesave (31.08.2017)Sistemi i pagesave
Regjistrin e llogarive bankare (25.02.2016)Sistemi i pagesave
Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare (22.12.2015)Sistemi i pagesave
Pagesat Ndërkombëtare (27.11.2014)Sistemi i pagesave