Programi i praktikës për studentë

SHPALLJE PËR PRAKTIKANTË

Titulli:                                     Praktikantë, pesë  (5) pozita

Departamenti:                       Teknologjisë Informative dhe Sigurisë

Në kuadër të programit “Praktika profesionale me studentë” Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) shpall konkurs për pranimin e pesë (5) praktikantëve, me kohë të caktuar për një periudhe deri më 12 muaj. Objektivi kryesor i këtij programi është që stafi profesional i BQK-së të ndaj përvojat me studentët të cilët do të kryejnë këtë praktikë. Programi i praktikës për studentë  u mundëson lidhjen midis njohurive të fituara gjatë studimeve dhe punës praktike në institucionet publike të pavarura. Ky program zgjatë deri më 12 muaj, varësisht nga interesimi dhe suksesi i kandidatëve dhe nuk nënkupton në asnjë mënyrë marrëdhënie formale pune me BQK-në.

Studentët do të angazhohen në kryerjen e detyrave të përditshme së bashku me stafin e Departamentit të Teknologjisë Informative dhe Sigurisë, me ç’rast do të bëhet edhe bartja e përvojës së punës nga stafi i departamentet te praktikantët e angazhuar.

Njohuritë e kërkuara:

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

  • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim për “Programi i praktikës për studentë”;
  • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për praktikë në BQK;
  • Lista e notave nga universiteti përkatës;
  • Një letër referencë;
  • Kopja e letërnjoftimit apo ndonjë dokumenti tjetër identifikues;

Procedura e aplikimit:

  • Afati i fundit për aplikim është deri më 19 shkurt 2024.
  • Aplikimi mund të bëhet në email adresën praktika@bqk-kos.org ose përmes zyrës së Arkivit të BQK-së.  Format tjera të aplikimit nuk do të merren parasysh.
  • Formulari i aplikacionit mund të shkarkohet përmes faqes zyrtare: www.bqk-kos.org