Tenderët

 
... ...

Njoftim mbi rizgjatjen e afatit për dorëzimin e oferta-Tenderi: ''Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy) BQK 20 039 211

  23/10/2020
... ...

Njoftim për dhënie të kontratës “Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së”

  13/10/2020
... ...

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzimin e oferta-Tenderi: ''Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy) BQK 20 039 211

  12/10/2020
... ...

Njoftim për kontrate “Furnizim me pajisje të TI-së dhe SIEM”

  07/10/2020
... ...

Njoftim për kontratë: ‘’Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

  30/09/2020
... ...

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare të BQK-së"

  22/09/2020
... ...

Njoftim për kontrate “Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së

  15/09/2020
... ...

Njoftim për kontratë: ‘’Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare të BQK-së’’.

  01/09/2020
... ...

Njoftim për dhënie kontratë: ''Furnizim me material higjienik për nevojat e BQK-së''

  23/07/2020
 

Arkiva