Pensione

Rregullore për sistemet dhe sigurinë e informacionit për fondet pensionale (28.02.2024)Pensione
Rregullore për auditimin e jashtëm të fondeve pensionale dhe ofruesve të pensionit (30.06.2022)Pensione
Rregullore për përfitimet  pensionale të fondeve plotësuese pensionale të  punëdhënësit (8.06.2022)Pensione
Rregullore për transferet dhe pagesat e transferit të mjeteve pensionale (27.01.2022) Pensione
Rregullore për përcaktimin e përfituesve të pensioneve (27.01.2022) Pensione
Rregullore për mbajtjen e shënimeve në fondet pensionale dhe ofruesit e pensioneve (12.06.2020)Pensione
Rregullore për përfitimet pensionale nga pensionet plotësuese individuale  (30.09.2019)Pensione
Rregullore për financimin dhe vlerësimin aktuarial të  pensioneve me shuma të caktuara (29.11.2018)Pensione
Rregullore për themelimin e fondit plotësues pensional të punëdhënësit (29.11.2018)Pensione
Rregullore për menaxhuesit e mjeteve  pensionale (29.11. 2018)Pensione
Rregullore mbi Themelimin e Pensionit Plotësues Individual nga Ofruesit e Pensionit (29.11.2018)Pensione
Kontrolla e brendshme dhe auditimi i brendshem per fondet pensionale (29.06.2017)Pensione
Mjetet e pensioneve dhe vleresimi i mjeteve te pensioneve (29.06.2017)Pensione
Vlera e kontributeve të pensionit,(27.04.2017)Pensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensioanle të Kosovës (30.03.2017)Pensione
Investimet e mjeteve pensionale (23.02.2017)Pensione
Raportimi i fondeve plotësuese pensionale (24.11.2016)Pensione
Mbajtësi i mjeteve të pensioneve (31.10.2016)Pensione
Pagesa e pensioneve individuale të kursyera (31.08.2016)Pensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (31.08.2016)Pensione
Përcaktimi i kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga FKPK (23.06.2015)Pensione
Llogaritë individuale të pjesëmarrësve (30.04.2015)Pensione
Rregullore për licencimin e fondeve plotësuese pensionale të punëdhënësve (29.12.2014)Pensione
Licencimi i ofruesve të pensioneve plotësuese individuale (29.12.2014)Pensione
Licencimi i menaxhuesve të mjeteve për mjetet e fondeve pensionale (30.10.2014)Pensione
Informatat që kërkohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (29.05.2014)Pensione