Pensione

Rregullore mbi Themelimin e Pensionit Plotësues Individual nga Ofruesit e Pensionit (29.11.2018)Pensione
Informatat që kërkohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (29.05.2014)Pensione
Investimet e mjeteve pensionale (23.02.2017)Pensione
Kontrolla e brendshme dhe auditimi i brendshem per fondet pensionale (29.06.2017)Pensione
Licencimi i menaxhuesve të mjeteve për mjetet e fondeve pensionalePensione
Licencimi i ofruesve të pensioneve plotësuese individualePensione
Llogaritë individuale të pjesëmarrësve (30.04.2015)Pensione
Mbajtësi i mjeteve të pensioneve (31.10.2016)Pensione
Mjetet e pensioneve dhe vleresimi i mjeteve te pensioneve (29.06.2017)Pensione
Pagesa e pensioneve individuale të kursyeraPensione
Pagesat e pensioneve individuale të kursyeraPensione
Përcaktimi i kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga FKPKPensione
Raportimi i fondeve plotësuese pensionalePensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensioanle të KosovësPensione
Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensionale të KosovësPensione
Rregullore për financimin dhe vlerësimin aktuarial të  pensioneve me shuma të caktuaraPensione
Rregullore për licencimin e fondeve plotësuese pensionale të punëdhënësve (29.12.2014)Pensione
Rregullore për mbajtjen e shënimeve në fondet pensionale dhe ofruesit e pensioneve (12.06.2020)Pensione
Rregullore për menaxhuesit e mjeteve  pensionale (29.11. 2018)Pensione
Rregullore për përfitimet pensionale nga pensionet plotësuese individuale  (30.09.2019)Pensione
Rregullore për themelimin e fondit plotësues pensional të punëdhënësitPensione
Vlera e kontributeve të pensionitPensione