Statistikat e Sektorit të Jashtëm

Statistikat e bilancit të pagesave të Kosovës publikohen që nga viti 2006, duke përfshirë periudhën statistikore 2004-2005. Që nga viti 2010, statistikat e bilancit të pagesave përpilohen dhe publikohen në bazë tremujore.

Statistikat e sektorit të jashtëm përfshijnë statistikat e bilancit të pagesave dhe statistikat mbi pozicionin ndërkombëtar të investimeve. Statistikat e bilancit të pagesave përfshijnë transaksionet në mes të rezidentëve dhe jo rezidentëve në formë të mallrave, shërbimeve, të ardhurave, etj. Për më shumë rreth statistikave të bilancit të pagesave, shih:

Metodika e Statistikave të Bilancit të Pagesave

Përpilimi i statistikave të sektorit të jashtëm bazohet në standardet ndërkombëtare të rekomanduara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar përmes manualeve që publikohen. Deri në vitin 2014, edicioni i pestë i manualit të Bilancit të Pagesave është përdorur për të përpiluar statistikat e sektorit të jashtëm të Kosovës. Nga shtatori i vitit 2014 Kosova, në të njëjtin kohë me vendet e Bashkimi Evropian ka implementuar edicionin e gjashtë të manualit për përpilimin e Statistikave të Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare.

Manuali i Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare shërben si kornizë standarde për përpilimin e statistikave lidhur me vlerën e transaksioneve rrjedhëse (bilanci i pagesave – BOP) dhe vlerën e akumuluar (Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare – PIN), të një ekonomie me pjesën tjetër të botës. Për më shumë, manuali shpjegon konceptet, definicionet dhe klasifikimet për BOP dhe PIN. Si metodologji standarde, manuali mundëson krahasueshmërinë ndërkombëtare të të dhënave për të gjitha ekonomitë e botës pavarësisht nga madhësia apo zhvillimi ekonomik i tyre.

Implementimi i edicionit të ri të Manualit të Bilancit të Pagesave (BPM6)

Pyetje të shpeshta lidhur me kalimin nga verzioni MBP5 në MBP6

Ndryshimet në trajtim dhe klasifikim sipas BPM6

Përpilimi i statistikave të bilancit të pagesave bazohet në projektin statistikor Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare,  Statistikat e Tregtisë së Jashtme, Anketimet, si dhe në burimet tjera të informacionit.

Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare është projekt statistikor bazuar në raportimin në baza mujore nga bankat komerciale të transaksioneve ndërkombëtare (pranimet/pagesat e mallrave, shërbimeve, të ardhurave, transfereve, investimeve direkte, etj.) që kryhen përmes bankave komerciale.

Statistikat e Tregtisë së Jashtme përfshijnë të dhënat mbi importin dhe eksportin e mallrave, në funksion të statistikave të bilancit të pagesave. Këto të dhëna kanë të bëjë me mallrat e përgjithshme (importi dhe eksporti i rregullt), mallrat në përpunim, riparim, etj.

Anketat paraqesin raportimin e gjendjes financiare dhe të transaksioneve ndërkombëtare nga institucionet e ndryshme (kryesisht kompanitë jofinanciare) lidhur me aktivitetin e tyre me jo rezidentë në shërbime, të ardhura, investime, etj.

Burimet tjera të informacionit janë të dhënat që grumbullohen përmes pyetësorëve nga institucione si: EULEX-i, UNMIK-u, KFOR-i, institucionet qeveritare dhe institucionet tjera.

Statistikat e bilancit të pagesave përpilohen konform standardeve ndërkombëtare si vijon:

Manuali mbi Statistikat e Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve BPM6 (FMN, 2009);
Udhëzues për Përpilimin e Statistikave  të Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve (FMN,2014);
Sistemi i Llogarive Kombëtare (SNA 2008);
Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare (ESA 2010