Publikime statistikore, analiza dhe materiale tjera informative nga Sistemi i Pagesave

Raportet mujore

Raportet vjetore

 Analiza mbi  sistemet dhe instrumentet e pagesave

  Analizat vjetore

Materiale informative mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave:

Lista e kodeve të OSHP-ve për identifikimin e llogarive të pagesave

Broshura për Sistem të Pagesave – Broshurë informative mbi Sistemin e Pagesave në Kosovë 

Kos-Giro – Fletëpalosje  Informative për Pagesat Kos-Giro 

Debitimi Direkt– Fletëpalosje  Informative mbi Skemën e Debitimit Direkt

Broshura për para elektronike – Broshurë informative për paranë dhe instrumentet elektronike të pagesave 

Kartelat bankare – Fletëpalosje informative për pagesat përmes kartelave bankare

Paraja elektronike – Fletëpalosje informative për paranë elektronike

Arkiva

Broshura për Sistem të Pagesave – Broshurë informative mbi Sistemin e Pagesave në Kosovë 

Kos-Giro – Fletëpalosje  Informative për Pagesat Kos-Giro 

Debitimi Direkt– Fletëpalosje  Informative mbi Skemën e Debitimit Direkt

Broshura për para elektronike – Broshurë informative për paranë dhe instrumentet elektronike të pagesave 

Kartelat bankare – Fletëpalosje informative për pagesat përmes kartelave bankare

Paraja elektronike – Fletëpalosje informative për paranë elektronike

Arkiva