Mbikëqyrja e Sistemit të Pagesave

BQK-ja e konsideron mbikëqyrjen e Sistemit Kombëtar të Pagesave, si një nga funksionet kryesore të Bankës Qendrore ku objektivat e sigurisë dhe efikasitetit nxiten duke i monitoruar sistemet dhe instrumentet ekzistuese dhe të planifikuara, duke i vlerësuar ato kundrejt këtyre objektivave dhe, kur është e nevojshme, duke nxitur ndryshime.

Dokument mbi politikat e mbikëqyrjes së sistemit të pagesave