Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Shtator 2018  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Shtator 2018  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Shtator 2018  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Shtator 2018  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Shtator 2018  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Shtator 2018  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Shtator 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Shtator 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Shtator 2018  
        Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Shtator 2018  
        Huamarrjet e KTD-ve Shtator 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Shtator 2018  
        Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Shtator 2018  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Shtator 2018                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Shtator 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Shtator 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Shtator 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Shtator 2018  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Shtator 2018  
                Kursi devizor Tetor 2018  
                Sistemi i pagesave Shtator 2018  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Shtator 2018  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE   
        Bilanci i gjendjes të KTF-ve Shtator 2018  
                Pasqyra e KTF-ve Shtator 2018  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Shtator 2018  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Shtator 2018  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Shtator 2018  
        Pasqyra e të hyrave të KS-ve Shtator 2018  
                Aktiviteti i KS-ve Shtator 2018  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Shtator 2018  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Shtator 2018  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Shtator 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Shtator 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Shtator 2018  
                NTF - lizingu Shtator 2018  
                Aktiviteti i NTF-ve Shtator 2018  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Shtator 2018  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Shtator 2018  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Shtator 2018  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Shtator 2018  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Shtator 2018  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Shtator 2018  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T2 2018  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Gusht 2018  
        Llogaria rrjedhëse Gusht 2018  
            Mallrat Gusht 2018  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Shtator 2018  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Shtator 2018  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Shtator 2018  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Shtator 2018  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Shtator 2018  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Shtator 2018  
            Shërbimet Gusht 2018  
            Të ardhurat parësore Gusht 2018  
            Të ardhurat dytësore Gusht 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Gusht 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve    
        Llogaria kapitale Gusht 2018  
        Llogaria financiare Gusht 2018  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Gusht 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Gusht 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Gusht 2018  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T2 2018  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T2 2018  
            Asetet dhe detyrimet e PIN-it T2 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T2 2018  
            Pozicioni i investimeve portfolio T2 2018  
            Mjetet e rezervës ndërkombëtare Shtator 2018  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T2 2018  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T2 2018  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T2 2018  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T2 2018  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".