Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Qershor 2019  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Korrik 2019  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Korrik 2019  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Korrik 2019  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Korrik 2019  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Korrik 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Korrik 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Korrik 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Korrik 2019  
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Korrik 2019  
                Huamarrjet e KTD-ve Korrik 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Korrik 2019  
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Korrik 2019  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Korrik 2019                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Korrik 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Korrik 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Korrik 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Korrik 2019  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Korrik 2019  
                Kursi devizor Gusht 2019  
                Sistemi i pagesave Korrik 2019  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Korrik 2019  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE    
                Bilanci i gjendjes të KTF-ve Qershor 2019  
                Pasqyra e KTF-ve Qershor 2019  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Qershor 2019  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Korrik 2019  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Korrik 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KS-ve Korrik 2019  
                Aktiviteti i KS-ve Korrik 2019  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Korrik 2019  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Korrik 2019  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Korrik 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Korrik 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Korrik 2019  
                NTF - lizingu Korrik 2019  
                Aktiviteti i NTF-ve Korrik 2019  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Korrik 2019  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Korrik 2019  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Korrik 2019  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Korrik 2019  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Korrik 2019  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Korrik 2019  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T1 2019  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Qershor 2019  
        Llogaria rrjedhëse Qershor 2019  
            Mallrat Qershor 2019  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Korrik 2019  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Korrik 2019  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Korrik 2019  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Korrik 2019  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Korrik 2019  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Korrik 2019  
            Shërbimet Qershor 2019  
            Të ardhurat parësore Qershor 2019  
            Të ardhurat dytësore Qershor 2019  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Qershor 2019  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T2 2019  
        Llogaria kapitale Qershor 2019  
        Llogaria financiare Qershor 2019  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Qershor 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Qershor 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Qershor 2019  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T1 2019  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T1 2019  
            Asetet dhe detyrimet e PIN-it T1 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T1 2019  
            Pozicioni i investimeve portfolio T1 2019  
           Mjetet e rezervës ndërkombëtare Korrik 2019  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T1 2019  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T1 2019  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T1 2019  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T1 2019  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".