Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

T1 2018
  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Qershor 2018  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Qershor 2018  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Qershor 2018  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Qershor 2018  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Qershor 2018  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Qershor 2018  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Qershor 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Qershor 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Qershor 2018  
        Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Qershor 2018  
        Huamarrjet e KTD-ve Qershor 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Qershor 2018  
        Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Qershor 2018  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Qershor 2018                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Qershor 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Qershor 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Qershor 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Qershor 2018  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Qershor 2018  
                Kursi devizor Korrik 2018  
                Sistemi i pagesave Qershor 2018  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Qershor 2018  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE   
        Bilanci i gjendjes të KTF-ve Mars 2018  
                Pasqyra e KTF-ve Mars 2018  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Mars 2018  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Qershor 2018  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Qershor 2018  
        Pasqyra e të hyrave të KS-ve Qershor 2018  
                Aktiviteti i KS-ve Qershor 2018  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Qershor 2018  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Qershor 2018  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Qershor 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Qershor 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Qershor 2018  
                NTF - lizingu Qershor 2018  
                Aktiviteti i NTF-ve Qershor 2018  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Qershor 2018  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Qershor 2018  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Qershor 2018  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Qershor 2018  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Qershor 2018  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Qershor 2018  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T1 2018  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Maj 2018  
        Llogaria rrjedhëse Maj 2018  
            Mallrat Maj 2018  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Qershor 2018  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Qershor 2018  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Qershor 2018  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Qershor 2018  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Qershor 2018  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Qershor 2018  
            Shërbimet Maj 2018  
            Të ardhurat parësore Maj 2018  
            Të ardhurat dytësore Maj 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Maj 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve    
        Llogaria kapitale Maj 2018  
        Llogaria financiare Maj 2018  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Maj 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Maj 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Maj 2018  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T1 2018  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T1 2018  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T1 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T1 2018  
            Pozicioni i investimeve portfolio T1 2018  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T1 2018  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T1 2018  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T1 2018  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T1 2018  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".