Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Dhjetor 2018  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Dhjetor 2018  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Shkurt 2019  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Shkurt 2019  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Janar 2019  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Janar 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Janar 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Janar 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Janar 2019  
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Janar 2019  
                Huamarrjet e KTD-ve Janar 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Janar 2019  
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Janar 2019  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Janar 2019                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Janar 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Janar 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Janar 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Janar 2019  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Janar 2019  
                Kursi devizor Shkurt 2019  
                Sistemi i pagesave Janar 2019  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Janar 2019  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE    
                Bilanci i gjendjes të KTF-ve Dhjetor 2018  
                Pasqyra e KTF-ve Dhjetor 2018  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Dhjetor 2018  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Janar 2019  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Janar 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KS-ve Janar 2019  
                Aktiviteti i KS-ve Janar 2019  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Janar 2019  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Janar 2019  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Janar 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Janar 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Janar 2019  
                NTF - lizingu Janar 2019  
                Aktiviteti i NTF-ve Janar 2019  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Janar 2019  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Janar 2019  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Janar 2019  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Janar 2019  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Janar 2019  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Janar 2019  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T3 2018  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Dhjetor 2018  
        Llogaria rrjedhëse Dhjetor 2018  
            Mallrat Dhjetor 2018  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Janar 2019  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Janar 2019  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Janar 2019  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Janar 2019  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Janar 2019  
                Importi - ï»¿sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Janar 2019  
            Shërbimet Dhjetor 2018  
            Të ardhurat parësore Dhjetor 2018  
            Të ardhurat dytësore Dhjetor 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Dhjetor 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T3 2018  
        Llogaria kapitale Dhjetor 2018  
        Llogaria financiare Dhjetor 2018  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Dhjetor 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Dhjetor 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Dhjetor 2018  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T3 2018  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T3 2018  
            Asetet dhe detyrimet e PIN-it T3 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T3 2018  
            Pozicioni i investimeve portfolio T3 2018  
           Mjetet e rezervës ndërkombëtare Shkurt 2019  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T3 2018  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T3 2018  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T3 2018  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T3 2018  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".