Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Shtator  2017  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Nëntor 2017  
    BANKA QENDRORE    
                Pasqyra e BQK-së Dhjetor 2017  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Dhjetor 2017  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Nëntor 2017  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Nëntor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Nëntor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Nëntor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Nëntor 2017  
        Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Nëntor 2017 e re
        Huamarrjet e KTD-ve Nëntor 2017 e re
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Nëntor 2017  
        Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Nëntor 2017 e re
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Nëntor 2017                                      
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Nëntor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Nëntor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Nëntor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Nëntor 2017  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Nëntor 2017  
                Kursi devizor Nëntor 2017  
                Sistemi i pagesave Tetor 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Nëntor 2017  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
        Bilanci i gjendjes të KTF-ve Shtator 2017 e re
                Pasqyra e KTF-ve Shtator 2017  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Shtator 2017  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Nëntor 2017  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Nëntor 2017  
        Pasqyra e të hyrave të KS-ve Nëntor 2017 e re 
                Aktiviteti i KS-ve Nëntor 2017  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Nëntor 2017  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Nëntor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Nëntor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Nëntor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Nëntor 2017  
                NTF - lizingu Nëntor 2017  
                Aktiviteti i NTF-ve Nëntor 2017  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Nëntor  2017  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Nëntor 2017  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
              Pasqyra e ndihmësve financiarë Nëntor 2017  
              Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Nëntor 2017  
              Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Nëntor  2017  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Nëntor 2017  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T2 2017  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesorë Tetor 2017  
        Llogaria rrjedhëse Tetor 2017  
            Mallrat Tetor 2017  
                Eksporti sipas partnerëve tregtarë Tetor 2017  E perditësuar
                Importi - sipas partnerëve tregtarë Tetor 2017  E perditësuar
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Tetor 2017  E perditësuar
                Importi - sipas kategorive ekonomike Tetor 2017  E perditësuar
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Tetor 2017  E perditësuar
                Importi - sipas BEC-it Tetor 2017  E perditësuar
            Shërbimet Tetor 2017  
            Të ardhurat parësore Tetor 2017  
            Të ardhurat dytësore Tetor 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Tetor 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T3 2017  
        Llogaria kapitale Tetor 2017  
        Llogaria financiare Tetor 2017  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Tetor 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Tetor 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Tetor 2017  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T3 2017  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T3 2017  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T3 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T3 2017  
            Pozicioni i investimeve portfolio T3 2017  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T3 2017  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T3 2017  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T3 2017  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T3 2017  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".