Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Dhjetor 2017  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Shkurt 2018 
    BANKA QENDRORE    
                Pasqyra e BQK-së Mars 2018  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Mars 2018  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Shkurt 2018  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Shkurt 2018  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Shkurt 2018
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Shkurt 2018 
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Shkurt 2018  
        Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Shkurt 2018 
        Huamarrjet e KTD-ve Shkurt 2018 
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Shkurt 2018  
        Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Shkurt 2018 
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Shkurt 2018                                    
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Shkurt 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Shkurt 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Shkurt 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Shkurt 2018  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Shkurt 2018  
                Kursi devizor Mars 2018  
                Sistemi i pagesave Dhjetor 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Shkurt 2018  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
        Bilanci i gjendjes të KTF-ve Dhjetor 2017  
                Pasqyra e KTF-ve Dhjetor 2017  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Dhjetor 2017  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Shkurt 2018  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Shkurt 2018  
        Pasqyra e të hyrave të KS-ve Shkurt 2018  
                Aktiviteti i KS-ve Shkurt 2018  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Shkurt 2018  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Shkurt 2018  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Shkurt 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Shkurt 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Shkurt 2018  
                NTF - lizingu Shkurt 2018  
                Aktiviteti i NTF-ve Shkurt 2018  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Shkurt 2018  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Shkurt 2018  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Shkurt 2018  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Shkurt 2018  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Shkurt 2018  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Shkurt 2018  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T4 2017  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Janar 2018  
        Llogaria rrjedhëse Janar 2018  
            Mallrat Janar 2018  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Shkurt 2018  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Shkurt 2018  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Shkurt 2018  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Shkurt 2018  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Shkurt 2018  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Shkurt 2018  
            Shërbimet Janar 2018  
            Të ardhurat parësore Janar 2018  
            Të ardhurat dytësore Janar 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Janar 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T4 2017  
        Llogaria kapitale Janar 2018  
        Llogaria financiare Janar 2018  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Janar 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Janar 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Janar 2018  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T4 2017  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T4 2017  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T4 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T4 2017  
            Pozicioni i investimeve portfolio T4 2017  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T4 2017  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T4 2017  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T4 2017  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T4 2017  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".