Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Dhjetor 2019  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Dhjetor 2019  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Dhjetor 2019  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Dhjetor 2019  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Dhjetor 2019  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Dhjetor 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Dhjetor 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Dhjetor 2019  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Dhjetor 2019  
                Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Dhjetor 2019  
                Huamarrjet e KTD-ve Dhjetor 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Dhjetor 2019  
                Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Dhjetor 2019  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Dhjetor 2019                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Dhjetor 2019  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Dhjetor 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Dhjetor 2019  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Dhjetor 2019  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Dhjetor 2019  
                Kursi devizor Dhjetor 2019  
                Sistemi i pagesave Dhjetor 2019  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Dhjetor 2019  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE    
                Bilanci i gjendjes të KTF-ve Dhjetor 2019  
                Pasqyra e KTF-ve Dhjetor 2019  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Dhjetor 2019  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Dhjetor 2019  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Dhjetor 2019  
                Pasqyra e të hyrave të KS-ve Dhjetor 2019  
                Aktiviteti i KS-ve Dhjetor 2019  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Dhjetor 2019  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Dhjetor 2019  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Dhjetor 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Dhjetor 2019  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Dhjetor 2019  
                NTF - lizingu Dhjetor 2019  
                Aktiviteti i NTF-ve Dhjetor 2019  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Dhjetor 2019  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Dhjetor 2019  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Dhjetor 2019  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Dhjetor 2019  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Dhjetor 2019  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Dhjetor 2019  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T3 2019  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Tetor 2019  
        Llogaria rrjedhëse Tetor 2019  
            Mallrat Tetor 2019  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Dhjetor 2019  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Dhjetor 2019  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Dhjetor 2019  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Dhjetor 2019  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Dhjetor 2019  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Dhjetor 2019  
            Shërbimet Tetor 2019  
            Të ardhurat parësore Tetor 2019  
            Të ardhurat dytësore Tetor 2019  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Tetor 2019  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T3 2019  
        Llogaria kapitale Tetor 2019  
        Llogaria financiare Tetor 2019  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Tetor 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Tetor 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Tetor 2019  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T3 2019  
            Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T3 2019  
            Asetet dhe detyrimet e PIN-it T3 2019  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T3 2019  
            Pozicioni i investimeve portfolio T3 2019  
           Mjetet e rezervës ndërkombëtare Dhjetor 2019  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T3 2019  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T3 2019  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T3 2019  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T3 2019  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".