Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Mars 2018  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Prill 2018  
    BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS (BQK)    
                Pasqyra e BQK-së Maj 2018  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Maj 2018  
    BANKAT KOMERCIALE / KORPORATAT TJERA DEPOZITUESE (KTD)    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Prill 2018  
                Bilanci i gjendjes së KTD-ve Prill 2018  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Prill 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Prill 2018  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Prill 2018  
        Depozitat dhe huamarrjet e KTD-ve Prill 2018  
        Huamarrjet e KTD-ve Prill 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Prill 2018  
        Investimet e KTD-ve në kredi dhe depozita Prill 2018  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Prill 2018                                
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Prill 2018  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Prill 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Prill 2018  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Prill 2018  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma          Prill 2018  
                Kursi devizor Maj 2018  
                Sistemi i pagesave Prill 2018  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Prill 2018  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE   
        Bilanci i gjendjes të KTF-ve Mars 2018  
                Pasqyra e KTF-ve Mars 2018  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Mars 2018  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE (KS)    
                Pasqyra e KS-ve  Prill 2018  
                Bilanci i gjendjes së KS-ve Prill 2018  
        Pasqyra e të hyrave të KS-ve Prill 2018  
                Aktiviteti i KS-ve Prill 2018  
    NDËRMJETËSIT TJERË FINANCIAR    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Prill 2018  
                Bilanci i gjendjes së NTF-ve  Prill 2018  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Prill 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Prill 2018  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Prill 2018  
                NTF - lizingu Prill 2018  
                Aktiviteti i NTF-ve Prill 2018  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Prill 2018  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Prill 2018  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
               Pasqyra e ndihmësve financiarë Prill 2018  
               Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiarë Prill 2018  
               Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiarë Prill 2018  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Prill 2018  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T4 2017  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesor Mars 2018  
        Llogaria rrjedhëse Mars 2018  
            Mallrat Mars 2018  
                Eksporti sipas partnerëve tregtar Prill 2018  
                Importi - sipas partnerëve tregtar Prill 2018  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Prill 2018  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Prill 2018  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Prill 2018  
                Importi - sipas kategorive të gjëra ekonomike (BEC) Prill 2018  
            Shërbimet Mars 2018  
            Të ardhurat parësore Mars 2018  
            Të ardhurat dytësore Mars 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Mars 2018  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T4 2017  
        Llogaria kapitale Mars 2018  
        Llogaria financiare Mars 2018  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Mars 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Mars 2018  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Mars 2018  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T4 2017  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T4 2017  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T4 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T4 2017  
            Pozicioni i investimeve portfolio T4 2017  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T4 2017  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T4 2017  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T4 2017  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T4 2017  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".