Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2023

31/08/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 gusht 2023, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për miratimin e Rregullores për Sistemin e Pagesave Ndërbankare.
• Vendim për Miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Komisioneve dhe Shpenzimeve Operative të Siguruesve.

Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv, Raportin e Komitetit të Auditimit dhe Raportin e Auditimit të Brendshëm për periudhën janar-qershor 2023.