Vendimet e Bordit të BQK-së më 3 shkurt 2023

03/02/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 shkurt 2023, mori vendimin si në vijim:

Z. Bashkim Nurboja është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;