Vlerësimi i Kolateralit

 
......

Vlerësimi i Normës së Kthimit dhe Kolateralit për REPO (15 korrik 2020)

15 korrik 2020
......

Vleresimi i Normes se Kthimit dhe Kolateralit per REPO (10 qershor 2020)

11 qershor 2020
......

Vlerësim i normës së kthimit dhe kolateralit për REPO

21 maj 2020