Publikohen statistikat e bankave komerciale për muajin dhjetor 2023

24/01/2024

Sipas kalendarit të publikimeve, BQK publikoi statistikat e bankave komerciale për muajin dhjetor 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Asetet e bankave komerciale në muajin dhjetor 2023 kanë shënuar rritje për 333.8 milionë euro, ose 5% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën në fund të muajit dhjetor 2023 në 7.54 miliardë euro.

Investimet e bankave komerciale jashtë vendi (në formë të depozitave, letrave me vlerë dhe plasmanëve tjerë) kanë shënuar rritje për 165 milion euro, ose 5.9% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën në fund të muajit dhjetor 2023 në 1,26 miliard euro.

Kreditë bruto në muajin dhjetor 2023 kanë shënuar rritje për 27.8 milionë euro ose 0.57% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën në fund të muajit dhjetor 2023 në 4.91 miliardë euro.

Vlera e kredive të reja në muajin dhjetor 2023 ishte 193.7 milion euro.

Depozitat e klientëve në dhjetor 2023 kanë shënuar rritje për 246.5 milionë euro, ose 4% krahasuar me muajin paraprak. Nga vlera e akumuluar e depozitave të klientëve prej 6.13 miliardë euro në fund të dhjetor 2023, rreth 25% janë të afatizuara. Sipas sektorëve, ekonomitë familjare dominojnë me rreth 66.3% të gjithsej vlerës së depozitave (rreth 4.06 miliardë euro).

Vlera e depozitave të reja në muajin dhjetor 2023 ishte 138.8 milion euro.

 Raporti kredi-depozita në muajin dhjetor 2023 ishte në nivelin 80.2%.

Gjithsej kapitali i bankave komerciale në fund të muajit dhjetor 2023 arriti vlerën në 863.0 milionë euro. Ndërsa, provizionet për kredi u rritën për 2.5 milionë euro apo 13.4% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 21.26 milionë euro.

Norma mesatare e interesit në depozita në muajin dhjetor 2023 ishte 3.14% (në nëntor 2023 ka qenë 2.43%). 

Norma mesatare e interesit në kredi në muajin dhjetor 2023 ishte 6.35% (në nëntor 2023 ka qenë 6.40%). 

Margjina e normës së interesit në kredi dhe depozita në muajin dhjetor 2023 ishte 3.2% (në nëntor 2023 ka qenë 3.9%).