Publikohen statistikat bankare për muajin gusht 2023

23/09/2023

Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat e bankare për muajin gusht 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Treguesit e veçuar që karakterizuan sektorin bankar gjatë kësaj periudhe ishin:

  1. Asetet dhe investimet

Asetet e bankave komerciale në muajin gusht 2023 kanë shënuar rritje me rreth 148.8 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Në gusht 2023, vlera e aseteve të bankave komerciale ishte 7.09 miliardë euro.

Investimet e bankave komerciale jashtë vendi (në formë të depozitave, letrave me vlerë dhe plasmanëve tjerë) kanë shënuar rritje prej rreth 155 milionë euro krahasuar me muajin paraprak.

  • Depozitat

Depozitat e klientëve në gusht 2023 kanë shënuar rritje për rreth 161.6 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Vlera e depozitave në gusht 2023 arriti vlerën 5.83 miliardë euro. Rreth 25% e depozitave janë të afatizuara. Ekonomitë familjare dominojnë me rreth 66.5%  të totalit të depozitave (apo rreth 3.88 miliardë euro).

Vlera e depozitave të reja në muajin gusht është 139.9 është milionë ( në korrik 105.4 ishte milionë).

Norma mesatare e interesit në depozita në muajin gusht ishte 2.52% ( në korrik ka qenë 2.69%). 

  • Kreditë

Vlera e kredive bruto në fund të muajit gusht 2023 ishte 4,729.6 milion euro, e që paraqet një rënie prej 19.4 milionë euro krahasuar me muajin paraprak.

Vlera kredive të reja në muajin gusht ishte 170.7 milionë ( në korrik ishte 166.9 milionë).

Norma e interesit në kredi në muajin gusht është 6.70% ( në korrik ka qenë 6.60%). 

  • Raporti kredi/depozita

Raporti kredi-depozita në muajin gusht ishte në nivelin 81.0%.

  • Kapitali (Ekuiteti)

Gjithsej kapitali i bankave komerciale në fund të muajit  gusht 2023 ishte 811.8 milionë euro, i cili është për 13.65 milion euro më i lartë.