Raporti Vjetor i BQK-së

Raporti Vjetor i BQK-së pasqyron gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, rajon dhe atë në ekonominë botërore, me theks të veçantë në sektorin financiar. Në këtë publikim raportohet mbi aktivitetet mbikëqyrëse, sistemin e pagesave, operacionet bankare, qeverisjen dhe aktivitete tjera të BQK-së për vitin përkatës. Pasqyrat financiare të BQK-së të çertifikuara nga auditori i jashtëm janë pjesë integrale e këtij raporti.

Raporti Vjetor:

... ...

Raporti Vjetor (2018)

6 gusht 2019
... ...

Raporti Vjetor 2017

14 qershor 2018
... ...

Raporti Vjetor 2016

21 qershor 2017
...  ...

Raporti Vjetor 2015

11 gusht 2016
... ...

Raporti Vjetor 2014

5 qershor 2015
... ...

Raporti Vjetor 2013

9 korrik 2014
... ...

Raporti Vjetor 2012

19 korrik 2013
... ...

Raporti Vjetor 2011

16 korrik 2012
... ...

Raporti Vjetor 2010

3 gusht 2011
... ...

Raporti Vjetor 2009

8 korrik 2010
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2008
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2007
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2006
... ...

Raporti vjetor 2005

29 maj 2005
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2004