Raporti Vjetor i BQK-së

Raporti Vjetor i BQK-së pasqyron gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, rajon dhe atë në ekonominë botërore, me theks të veçantë në sektorin financiar. Në këtë publikim raportohet mbi aktivitetet mbikëqyrëse, sistemin e pagesave, operacionet bankare, qeverisjen dhe aktivitete tjera të BQK-së për vitin përkatës. Pasqyrat financiare të BQK-së të çertifikuara nga auditori i jashtëm janë pjesë integrale e këtij raporti.

Raporti Vjetor:

... ...

Raporti Vjetor (2018)

6 gusht 2019
... ...

Raporti Vjetor 2017

14 qershor 2018
... ...

Raporti Vjetor 2016

21 qershor 2017
......

Raporti Vjetor 2015

11 gusht 2016
... ...

Raporti Vjetor 2014

5 qershor 2015
... ...

Raporti Vjetor 2013

9 korrik 2014
... ...

Raporti Vjetor 2012

19 korrik 2013
... ...

Raporti Vjetor 2011

16 korrik 2012
... ...

Raporti Vjetor 2010

3 gusht 2011
... ...

Raporti Vjetor 2009

8 korrik 2010
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2008
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2007
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2006
... ...

Raporti vjetor 2005

29 maj 2005
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2004