Saopštenje za štampu

12/12/2022

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma definisanih konkursom za popunjavanje 1 (jedne) pozicije za neizvršnog člana u Odboru Centralne banke, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju je poslao Skupštini Kosova i Vladi, listu kandidata (abecednim redom) kako sledi:

  1. Afrim Atashi,
  2. Arta Hoxha,
  3. Enver Bajçinca,
  4. Florin Peci,
  5. Valdrin Kasumaj.