Mere i aktivnosti CBK-a u borbi protiv falsifikovanog novca i efekti sprovođenja Uredbe o Gotovinskim Operacijama i Plana za njenu Olakšanu Implementacijun

13/05/2024

Krajem 2023. i tokom prve polovine 2024. godine, Centralna Banka Republike Kosovo (CBK) je nastavila da uspešno koordiniše međuinstitucionalne sastanke za borbu protiv falsifikovanih kovanica, posebno kovanica od 2 evra.

Takođe, razvijene su aktivnosti prema Planu za Olakšanu Implementaciju Uredbe o Gotovinskim Operacijama, koje su doprinele finansijskoj edukaciji i zaštiti potrošača, povećanju pristupa finansijama, jačanju integriteta finansijskog sistema zemlje i monetarnoj kontroli, u funkciji ostvarivanja kriterijuma za naredne integracione procese finansijskog sistema.

I. Rezultati vezani za borbu protiv falsifikovanog novca i sprovođenje mera Uredbe o gotovinskim operacijama, do aprila 2024. godine:

 • Oko 2,5 miliona komada kovanica sa apoenima od 2 evra je povučeno iz opticaja i deponovano u CBK;
 • Oko 54.000 komada kovanica apoena od 2 evra je otkriveno i sprečeno da uđe u finansijski sistem, povlačeći ih iz opticaja kao sumnjive krivotvorine;
 •  Privreda je snabdevena sa skoro 7,4 miliona potpuno novih kovanica evra svih apoena bez naknade;
 •  Privreda je snabdevena sa blizu 5,82 miliona komada potpuno novih novčanica evra pogodnih za ponovni opticaj u vrednosti od 261,6 miliona evra;
 •  Uvezeno je 5 miliona komada ili 8 miliona evra potpuno novih kovanica;
 •  2,4 miliona komada (2,8 miliona evra) kovanica od 2 evra (povučeno iz opticaja) je izvezeno;
 •  Broj novčanica od 500 (petsto) evra povučenih iz opticaja i deponovanih u CBK je premašio 266,000 (dvesta šezdeset i šest hiljada) komada/jedinica u vrednosti od preko 133 (sto trideset i tri) miliona evra;
 •  Četiri (4) banke su licencirane za uvoz/izvoz gotovine; i
 •  57 odobrenja (uglavnom u neevro valutama) za transport gotovog novca ukupne protivvrednosti od 177,4 miliona evra.

II. Efekti Plana za olakšanu implementaciju Uredbe o gotovinskim operacijama

Sa liste od 10 tačaka Plana, CBK je sprovela aktivnosti u svakoj od njih, počev od funkcionalizacije besplatne telefonske linije (0800 222 55), olakšavanja uslova za otvaranje bankovnih računa, privremene suspenzije tarife CBK-a i pojačane promotivne aktivnosti, sve do ostalih tačaka koje su zahtevale angažman i doprinos finansijskih institucija, na čemu se zahvaljujemo.

Neki od efekata Plana za olakšanu implementaciju sprovedenog u periodu od tri (3) meseca, koji su doprineli povećanju pristupa sigurnim finansijama preko banaka i nebankarskih finansijskih institucija, finansijskoj inkluziji i njihovoj zdravoj zaštiti od neovlašćenih finansijskih aktivnosti, prikazani su u nastavku:

 • Osam (8) filijala/kancelarija finansijskih institucija je licencirano;
  •  Jedna (1) kancelarija/filijala banke u Leposaviću
  •  Jedna (1) kancelarija osiguravajućeg društva (neživotna) u Leposaviću
  • Šest (6) kancelarija nebankarskih i mikrofinansijskih institucija:
   •  Jedna (1) u Leposaviću
   •  Jedna (1) u Zvečanu
   •  Dve (2) u Gračanici
   •  Jedna (1) u Štrpcu
   •  Jedna (1) u Šilovu, Gnjilane
 •  Instalirano je 38 bankomata/uređaja za finansijsko samoposluživanje;
 •  Ostvareno je preko 350 poseta i promotivnih aktivnosti (uključujući daljinsko bankarstvo);
 •  Odobreno je blizu 11 miliona evra kredita.

Tokom ovog prelaznog perioda koji je sada završen, CBK je, u okviru finansijske edukacije, organizovala informativnu kampanju, kao što je Priručnik za često postavljana pitanja i odgovore o Uredbi, slanje informativnih SMS poruka, objavljivanje pojašnjenja i saopštenja na vebu i na svim društvenim mrežama CBK-a, na službenim jezicima Republike Kosovo.

Proširenje pristupa finansijama, finansijsko uključivanje, finansijska edukacija i zaštita potrošača biće stalne aktivnosti i obaveze CBK-a na osnovu najboljih evropskih praksi, kao ciljevi Strateškog plana CBK-a, sa fokusom na oblasti koje su deo Plana za olakšavanje implementacije Uredbe. Ove akcije se preduzimaju pored konstruktivnog angažovanja u olakšavanju mehanizma prenosa sredstava na najefikasniji način građanima Republike Kosovo, preko bankovnih računa na osnovu uredbe na snazi.

Što se tiče borbe protiv falsifikovanog novca i dužne pažnje, CBK nastavlja da ohrabruje građane i kompanije da deponuju svoje kovanice u komercijalne banke i da u što većoj meri koriste kartice i druga elektronska plaćanja, kao i da svaku sumnju na pokušaj opticaja novca krivotvorenog od strane falsifikatora prijave nadležnim organima. Takođe, poslovni subjekti se upućuju da kovanice isporučuju samo preko komercijalnih banaka i da izbegavaju nezvanične kanale, kao i da ponude što više mogućnosti za prihvatanje elektronskih plaćanja.