Nacionalni savet za platni promet je 31. januara 2024. godine održao godišnji sastanak ponovnog osnivanja sa proširenim članstvom

08/03/2024

Dana 31. januara 2024. godine održan je godišnji sastanak Nacionalnog saveta za platni promet (NSP) sa proširenim članstvom. Sastanak je vodio predsedavajući Saveta g. Dardan Fusha, zamenik guvernera za bankarske operacije u Centralnoj banci Republike Kosovo. Pored proširenog članstva NSP-a, ovom sastanku su prisustvovali i guverner Centralne banke g. Ahmet Ismaili i ministar finansija, rada i transfera g. Hekuran Murati, kao i predstavnici vladinih institucija, Američke ambasade (USAID), Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, Kancelarije EU i SECO, Međunarodne šeme Visa i Master Carda, kao i drugi učesnici i razvojni partneri.

Sastanak je pozdravnim rečima otvorio guverner g. Ismaili i ministar g. Murati, gde su predstavljene strateške orijentacije i stavovi relevantnih institucija, ističući pozitivne efekte na privredu ovakvog poduhvata sa sveobuhvatnim nacionalnim karakterom. Sastanak je nastavljen izlaganjem predsedavajućeg g. Fusha, pri čemu su naglašene inicijative Centralne banke koje imaju za cilj povećanje finansijske uključenosti građana i smanjenje upotrebe gotovinskih plaćanja. I ostali pozvani govornici, kao što je direktor PAK-a, g. Murtezaj i predstavnik Svetske banke g. Banka, izneli su njihove stavove koji su u potpunosti u skladu sa Strateškim planom CBK-a i trenutnim inicijativama unutar NSP-a.

U tom kontekstu, fokus je stavljen na nacrt novog Zakona o platnim uslugama, neophodne pripreme za ispunjavanje kriterijuma za članstvo u šemi jedinstvenog plaćanja u prostoru EU (SEPA) i integraciju u sistem brzog plaćanja Evropske unije, poznatog kao TIPS. Očekuje se da će ovi razvoji povećati sigurnost i efikasnost platnog sistema i instrumenata, uključujući smanjenje troškova i vremena transfera i doznaka. Na ovom sastanku razgovarano je o ispunjavanju ciljeva Akcionog plana Nacionalne strategije plaćanja malih vrednosti i obavezama Centralne banke u okviru projekta modernizacije sistema zemalja Zapadnog Balkana pod pokroviteljstvom Evropske Komisije, pod upravom Saveta za regionalnu saradnju (RCC) koju implementira Grupacija Svetske banke.

Prisutni na ovom sastanku su upoznati i sa praksama drugih zemalja međuinstitucionalne saradnje, kao i sa VISA-om i MC-om, u vezi sa sveobuhvatnim inicijativama za smanjenje gotovine. Takođe, predstavljena su dešavanja vezana za unapređenje platnih usluga od strane banaka i NBFI-a, uključujući njihovu spremnost da se prilagode novim dešavanjima.

Na kraju su razmotrene neke od preporuka koje su proizašle sa ovog sastanka, a koje se odnose na aktivnosti neophodne za smanjenje upotrebe gotovine, kao i mehanizme za praćenje ovih projekata kroz uspostavljanje radnih grupa pod vođstvom CBK-a i sa uključivanje članova Saveta i drugih relevantnih institucija. Konkretne inicijative sa rokovima i akterima biće dogovorene u budućnosti.

Materijali sa godišnjeg sastanka Nacionalnog saveta za platni promet:

Dnevni red sastanka – 31.01.2024

Sažetak diskusije- Zapisnik sa sastanka i Preporuke/Zaključci

Prezentacije sa ovog sastanka:

  1. G. Dardan Fusha, Centralna Banka Kosova: Funkcionalizacija NSP i razvoj pravne i tehničke infrastrukture u oblasti plaćanja;
  2. G. Holti Banka, Svetska banka: Kriterijumi i put Kosova ka integraciji u SEPA;
  3. G. Lumni Rrustolli, Centralna banka Kosova: Finansijska inkluzija - podaci o razvoju infrastrukture i statistika platnih usluga;
  4. Gđa Oya Pinar, Svetska banka: Paket za prihvatanje elektronskih plaćanja;
  5. Gđa Eda Shaqiri i g. Gazmend Selmani, NBFI: Unapređenje usluga u funkciji povećanja upotrebe plaćanja elektronskim novcem. Uloga i doprinos ovog sektora
  6. Gđa Snežana Sofijanić, Visa: Promovisanje finansijske inkluzije i minimiziranje upotrebe gotovine, uvidi iz drugih zemalja i napredna rešenja;
  7. Gđa Silvia Hadzhiyaneva, Mastercard: Digitalizacija plaćanja na Kosovu;