Zajednička izjava sa sastanka održanog između institucija Republike Kosovo u vezi borbe protiv falsifikovanja novca

07/11/2023

Centralna banka Republike Kosovo, u koordinaciji sa Policijom Kosova, Kosovskom agencijom za sudsku medicinu, Carinama Kosova, Poreskom administracijom Kosova, Finansijsko-obaveštajnom jedinicom, Tržišnom inspekcijom i Obaveštajnom agencijom Kosova, priznajući značaj snabdevanja gotovinom za privredu zemlje, bezbednost i pouzdanost novca i platnog sistema, obavezali su se da će intenzivirati odgovarajuće radnje institucija u borbi protiv falsifikovanja novca.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj situaciji u vezi sa pojavom falsifikovanog novca koji je na prometu u Republici Kosovo kao i razmenili su informacije o izvorima i poreklu falsifikovanih kovanica i valuta koje se nalaze na tržištu.

Na osnovu ovih diskusija, strane su usaglasile za jedan akcioni plan koji predviđa preduzimanje preventivnih i regulatornih radnji od strane institucija prema oblastima odgovornosti vezano za korišćenje kovanica i povećanje finansijske zaštite.

U realizaciji ovog plana predviđena je razmatranje tarife za deponovanje kovanica u bankama od strane CBK-a, unapređenje međuinstitucionalne saradnje i finansijskog sektora kao i promocija korišćenja elektronskih načina plaćanja kao deo kampanja finansijskog obrazovanja.

Preporučuje se da se biznisi snabdevaju samo od banaka gotovinom koje se snabdevaju od CBK-a, dok primljena sredstva podležu verifikaciji pre nego što se iste vrate u promet.

Takođe, sa posebnim naglaskom, građani se upućuju da izbegavaju upotrebu gotovine (posebno novčić od 2 evra) i da prilikom plaćanja što više koriste bankovne kartice.

Konkretne radnje se zahtevaju i od banaka i drugih finansijskih institucija kako bi se podigli unutrašnji kapaciteti za rešavanje ove pojave i da bude što efikasnija komunikacija sa nadležnim organima.

Strane su se složile da intenziviraju aktivnosti sprovođenja zakona, pojačaju kontrole i inspekcijske aktivnosti unutar zemlje i na granici kao i da zakonito i efikasno sprovode takve nezakonite aktivnosti, kažnjive prema važećem zakonodavstvu.

Na kraju sastanka, dogovoreno je da će se kroz međuinstitucionalnu radnu grupu koordinirati aktivnosti prema relevantnom delokrugu institucija, preporučiti zakonske izmene i stalno prate sprovođenje ovog plana.