Saopštenje za štampu 30. decembar 2019. godine

30/12/2019

U skladu za Zakonom br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, i sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu za poziciju jednog neizvršnog člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju, utvrdio je sledeću listu kandidata (po abecednom redosledu): 
1. Arben Mustafa,
2. Avni Sahiti,
3. Bedri Peci,
4. Mimoza Mustafa, 
5. Valdrin Kasumaj,
6. Veton Zeqiraj.
Nakon završetka proceduralnih radnji koje su predviđene važećim pravnim aktima u vezi sa gore navedenim kandidatima, predlog (lista kandidata) biće prosleđen u skladu sa Zakonom o CBK-u.