Saopštenje za štampu

26/04/2021

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma utvrđenih u konkursu za popunjavanje (jedne) pozicije za neizvršnog člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore navedenu poziciju poslao je u Skupštinu Kosova i u Vladu, spisak kandidata (abecednim redom), kako sledi:

  1. Bashkim Nurboja,
  2. Bedri Peci,
  3. But Dedaj,
  4. Kosovare Ukshini,
  5. Mimoza Mustafa.