Obaveštenje o odlaganju roka za sprovođenje Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) 17 „Ugovori o osiguranju”

29/12/2023

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) obaveštava osiguravače, pravne revizorske kompanije i sve uključene zainteresovane strane u vezi odlaganja roka za sprovođenje Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) 17 „Ugovori o osiguranju“ u Republici Kosovo. Ovo saopštenje je zasnovano na odluci Kosovskog saveta za finansijsko izveštavanje (KSFI), od 07.12.2023.

Sprovođenje MSFI 17 „Ugovori o osiguranju“ stupaće na snagu za godišnji izveštajni period počev od 1. januara 2026. godine. Međutim, pripremna faza i akcioni plan osiguravača treba da obuhvate konkretne aktivnosti i radnje počev od 2024. godine, u pravcu pripreme za puno sprovođenje ovog standarda do kraja 2025. godine.

MSFI 17 je napredni standard finansijskog izveštavanja kojeg sprovode osiguravači i slične finansijske institucije, sa materijalnim efektom na obezbeđivanje transparentnosti i pouzdanih informacija za tržište i druge korisnike finansijskih informacija i kao takav ima veliki i značajan uticaj na način na koji se ugovori o osiguranju sklapaju,  mere, prepoznaju i izveštavaju.

MSFI 17 zamenjuje MSFI 4 ili prethodni standard koji je regulisao ugovore o osiguranju  

CBK u okviru svog nadzornog mandata na osnovu Zakona br. 03/L-209  o Centralnoj banci Republike Kosovo i Zakona br. 05/L -045 za osiguranje uzima u obzir složenost sprovođenja zahteva MSFI 17 „Ugovori o osiguranju“, očekivane implikacije i potrebu za pripremom od strane osiguravača. S tim u vezi, ocenjuje se da je obezbeđivanje kvalitetnog sprovođenja MSFI 17 od suštinskog značaja i ima trajni efekat u obezbeđivanju transparentnog, stabilnog, efikasnog i konkurentnog sistema sektora osiguranja.

U ovoj funkciji, razmatrano je i tretirano pitanje implementacije MSFI 17 „Ugovori o osiguranju“ u duhu postojećih kapaciteta osiguravača prema potrebi i obavezi kvalitetnog sprovođenja ovog standarda, efektima na postojeće procese i resurse nadzora, iz čega je zaključeno da postoji razuman osnov za predlog i zahtev za odlaganje roka za provođenje MSFI 17 za tri godine, odnosno da je efektivan za godišnje izveštajne periode koji počinju 1. januara, 2026.

Proces odlaganja roka sprovođenja MSFI 17 je zaključen nakon usaglašavanja stavova između CBK-a i Kosovskog saveta za finansijsko izveštavanje (KSFI) za odlaganje sprovođenja MSFI 17 „Ugovori o osiguranju“ u Republici Kosovo.

Više informacija o ovom procesu možete pronaći na sledećem linku: https://mfpt.rks-gov.net/desk/content/media/9a2fcc2e-4905-4f74-9b2b-150d753070f6.pdf