Izvršni odbor CBK-a doneo je odluku za oduzimanje licence Društvu za osiguranje „Insig“ AD , ogranak na Kosovu

26/04/2019

Na osnovu nadležnosti i odgovornosti Centralne banke Republike Kosovo, koje proističu iz člana 36. i 67. Zakona o CBK-u, kao i u skladu sa članom 16. članom 99. članom 100. i članom 124. Zakona o osiguranjima, na sastanku održanom 26. aprila 2019. godine, izvršni odbor CBK-a je doneo odluku da Društvu za osiguranje „Insig“ AD, ogranak na Kosovu, oduzima Licenca br. 003, od 25. marta 2002. godine, koja je izdata od strane Bankarskog i platnog autoriteta Kosova, kao zakonska institucija prethodnica CBK-a.  

Društvo za osiguranje „Insig“ AD, ogranak na Kosovu, imalo je finansijske poteškoće u ispunjavanju zakonskih uslova CBK-a u pogledu dovoljnosti kapitala i solventnosti.  

U cilju poboljšanja finansijskog stanja i ispunjavanja zakonskih i regulatornih uslova, Centralna banka Republike Kosovo, odnosno Izvršni odbor CBK-a u skladu sa važećim zakonodavstvom, kontinuirano je uložio napore da popravi finansijsko stanje Društva za osiguranje „Insig“ AD, ogranak na Kosovu. 

Međutim, uprkos spremnosti i napora CBK-a, Odbor i Menadžment osiguravača nisu uspeli da ispunjavaju zakonske uslove i poboljšanje finansijskog stanja ove kompanije. 

Istovremeno, akcionar Društva za osiguranje „Insig“ ogranak na Kosovu nije odgovorio na zahteve CBK-a za povećanje kapitala i za usaglašenost sa važećim zakonskim uslovima. 

Nedostatak spremnosti akcionara za ispunjavanje zahteva kapitala ozbiljno je ugrozilo kapacitete kompanije za ispunjavanje obaveza prema osiguranicima i drugim poveriocima. 

Stoga, u cilju zaštite vlasnika polisa i u cilju sprečavanja povećanja negativnog uticaja na tržište osiguranja i finansijskog sistema u celini, CBK je na osnovu dužnosti i odgovornosti, koje proističu iz Zakona o CBK-u i Zakona o osiguranjima, donela je odluku o oduzimanju licence kompanije. 

CBK je pokrenula postupke prinudne likvidacije, u skladu sa Poglavljem 18 Zakona br. 05/L-045 o osiguranjima, imenovanjem Likvidatora, koji će upravljati Društvom za osiguranje u likvidaciji „Insig“ i koji će obezbediti pravičan i jednak tretman, uvek u skladu sa važećim zakonskim zahtevima, prema svim poveriocima. Imenovanjem Likvidatora, prestaju sve odgovornosti Administratora, Upravnog odbora i Menadžmenta kompanije koje se tiču upravljanja kompanijom.

Likvidator će biti na raspolaganju za razmatranje svih zahteva, u prvom redu vlasnika polisa, kao i drugih poverioca. Likvidator će izveštavati na mesečnoj osnovi u CBK-u u vezi sa napretkom u ispunjavanju obaveza prema poveriocima. Istovremeno, likvidator će takođe detaljno upoznati sve poverioce i druge zainteresovane strane u vezi sa načinom komunikacije i obezbediće kontakt podatke, brojeve telefona, e-mailove i mesta za podnošenja zahteva vlasnika polisa i drugih poverioca. 

Centralna banka Republike Kosovo upućuje sve vlasnike polisa i druge poverioce da prate obaveštenja u narednim danima od strane Likvidatora i CBK-a u vezi sa uputstvima o obradi zahteva koje imaju prema Društvom za osiguranje u likvidaciji „Insig“. 

CBK, u skladu sa dužnostima i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Centralnoj banci Republike Kosovo i drugim relevantnim zakonima koji uređuju delatnost finansijskih institucija, nastaviće sa svojim aktivnostima kako bi obezbedila potpunu usklađenost delatnosti finansijskih institucija, sa zahtevima utvrđenim važećim zakonima i uredbama. Održavanje sposobnosti finansijskih institucija za ispunjavanje finansijskih obaveza je od velikog značaja za održavanje finansijske stabilnosti u zemlji, koji predstavlja i primarni cilj CBK-a. 

Stoga, u cilju održavanja finansijske stabilnosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, CBK ostaje posvećena korišćenju svih zakonskih mogućnosti da osigura sprovođenje aktivnosti finansijskog sistema u zemlji, obezbeđujući ekonomiji zemlje finansijski sistem u funkciji makroekonomskog razvoja i stabilnosti, i sistem koji pruža sigurnost svim korisnicima finansijskih usluga. 

Oduzimanje licence Društvu za osiguranje „Insig“ ne ugrožava održivost sektora osiguranja na Kosovu. Finansijski sistem Kosova, od početka svog funkcionisanja, imao je održivi razvoj i služio je kao značajan izvor makroekonomske stabilnosti u zemlji. 

Poslednjih godina, beležimo ubrzanje rasta aktivnosti gotovo u svim komponentama finansijskog sistema, dok su i pokazatelji učinka i održivosti beležili dodatno poboljšanje. Što se tiče sektora osiguranja posebno, aktivnosti ovog sektora nastavljaju da rastu, a s druge strane regulativne i nadzorne mere, preduzete od strane CBK-a rezultirale su pozitivnim finansijskim učinkom ovog sektora, nakon veoma dugog vremenskog perioda sa gubicima.  

Stoga, mi se obavezujemo da ćemo nastaviti sa preduzimanjem svih mera koje propisuje zakon kako bi na našem tržištu odobrili rad samo onih finansijskih institucija koje su sposobne da doprinesu daljem razvoju finansijskog sistema i ekonomije zemlje, i takođe da doprinesu daljem jačanju finansijske stabilnosti.