Guverneri centralnih banaka regiona raspravljali o finansijskom i monetarnom sistemu

14/06/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, učestvuje na Samitu ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava koji se održava u Bečićima u Crnoj Gori.

Tema rasprave ovog samita je:“Finansijska i monetarna stabilnost regiona, u uslovima usporenog rasta u evrozoni“.  

U svom govoru pred prisutnima, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, rekao je da poslednja globalna kriza nametnula promene u agendama centralnih banaka. 

Guverner Mehmeti je, između ostalog, istakao da, dok se centralne banke razvijenih zemalja suočavaju sa drugim izazovima monetarne politike, za Centralnu banku Republike Kosovo, sa ograničenom monetarnom politikom kao rezultat jednostranog eurizma, glavni izazov nastavlja da bude održavanje finansijske stabilnosti.   
Imajući u vidu da Republika Kosovo ima ograničenu monetarnu politiku i Centralna banka se ne može koristiti kao kreditor poslednje instance, zajedno sa Vladom Republike Kosovo, odnosno Ministarstvom finansija, uspostavljena je šema jednokratne pomoći uz likvidnost za banke, koja je osnovana uz sufinansiranje Vlade i Centralne banke Republike Kosovo. 

Tokom 2018. godine ekonomija Kosova je beležila rast od oko 4%, koji prestavlja najveći rast u regionu, dok je Centralna banka Republike Kosovo projektovala za 2019. godinu ekonomski rast od 4.2%, gde se značajan uticaj očekuje od kapitalnih investicija Vlade, bankarskog kreditiranja i doznaka. 

„Trenutno, Kosovo ima stabilan finansijski sistem, koji svakom danom sve više igra svoju važnu ulogu u pružanju podrške ekonomskom razvoju zemlje. Bankarski sektor, kao glavna komponenta finansijskog sistema u zemlji karakteriše se stalnim rastom u svim svojim indikatorima, kao što su: rast bankarskog kreditiranja od 11%, rast depozita od oko 9%, itd. Takođe, pokazatelji finansijskog zdravlja bankarskog sektora na Kosovu stoje na veoma visokom nivou, gde su pokazatelji adekvatnosti kapitala oko 18%, nivo izveštaja o likvidnosti na kraju prošle godine bio je oko 39%, dok je stopa neperformansnih kredita u bankarskom sektoru Kosova nastavlja da bude na niskom nivou od 2.6%. Efektivna kamatna stopa na kredite beležila naglašen pad u odnosu na prethodne godine. Efektivna kamatna stopa na osnovu poslednih podataka, pala je na 6.55%, koja je u dobroj meri olakšala pristup finansijama i povećala stopu finansijskog posredovanja. Pored toga, veliko olakšanje na pristup finansijama dao i Kosovski fond za kreditno jemstvo, koji je osnovan u cilju garantovanja kredita i olakšavanja pristupa kreditima za mikro, mala i srednja preduzeća, koja su bila manje kreditirana i imaju veliki potencijal za otvaranje novih radnih mesta i rast proizvodnje. S obzirom da Kosovo koristi evro kao zvaničnu valutu, izmene u monetarnoj politici ne predstavljaju neki događaj sa direktnim uticajem na Kosovu,. Ovo je takođe zbog činjenice da glavni trgovinski partneri Kosova nastavljaju da budu države evrozone i zemlje regiona koje imaju valute, drže prilično stabilnu kursnu listu u odnosu na evro. To znači da promene u kursnoj listi evra nemaju puno uticaja na ekonomiju Kosova“, izjavio je guverner Mehmeti.      

Guverner Mehmeti  je rekao da su veći deo kredita i depozita u bankarskom sektoru Kosova denomirana u valuti evro, stoga je sektor prilično zaštićen od rizika kursne liste. 

„Znajući da mikroprudencijalni nadzor, kao jedini nadzor, ne smatra se više dovoljnim za sprečavanje bankarske krize, mi smo razvijali i okvir Mikropdurendcijalne politike i imamo funkcionalizovanu Savetodavnu komisiju mikroprudencijalne politike, kao organ nosilac mikroprudencijalne politike“. 

Tokom samita, guverner Mehmeti je odgovorio na pitanja novinara u vezi sa finansijskim sistemom na Kosovu i raznim finansijskim dešavanjima.