Guverner Mehmeti se sastao sa članovima radne grupe za nadgledanje sprovođenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije

04/04/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa članovima Skupštine Kosova, članovima radne grupe za nadgledanje sprovođenja Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, gđom. Albulena Haxhiu- Predsedavajuća i članovima, g. Hajdar Beka, g. Korab Sejdiu i g. Bahrim Shabani.

Tema razgovora na ovom sastanku bila je sprovođenje Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, od strane odgovarajućih zvaničnika CBK-a.

Tokom ovog sastanka, guverner Mehmeti je informisao poslanike o akcijama koje je CBK preduzela za sprovođenje Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije. 

Guverner Mehmeti je obavestio dotične poslanike da je CBK i pre stupanja na snagu ovog zakona preduzela mere za sprečavanje potencijalnih situacija sukoba interesa, odnosno, po pitanju sprečavanja sukoba interesa od strane službenika CBK-a, u početku kroz pravni okvir, gde je ovo pitanje tretirao i regulisao Zakonom br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, a zatim detaljnije sa Kodeksom etike i ponašanja, koji je sastavni deo Politike radnog odnosa u CBK-u. 

Guverner. Mehmeti, informisao je poslanike da je u cilju sprečavanja sukoba interesa, odnosno sprovođenja Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije i na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije, imenovao dva službenika CBK-a kao odgovornim za tretiranje i rešavanje eventualnih situacija sukoba interesa koje mogu da se pojave osoblju CBK-a tokom vršenja svoje funkcije. 

Dalje, guverner Mehmeti je naglasio da će oni biti stalno posvećeni punom sprovođenju Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije i relevantnom zakonodavstvu CBK-a.