Guverner Mehmeti održao je završnu konferenciju svog mandata

29/03/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, održao je poslednju konferenciju na svojoj poziciji šefa CBK-a.

On je rekao da je uprkos poteškoćama sa kojima se suočavao, CBK uspeo da realizuje svoje ciljeve, obezbeđujući stabilan finansijski sistem, posebno poslednjih godina, kada je uspeo da se uspešno nosi sa krizama izazvanim pandemijom Covid-a 19 a sada i Ruskom agresijom na Ukrajinu, ali i da bude jedan od glavnih stubova podrške preduzećima i pojedincima, a time i privredi zemlje.

„Finansijski sistem u zemlji tokom ovog petogodišnjeg perioda karakterišu pozitivni pomaci i kontinuirani rast po svim pokazateljima. Pod mojim rukovodstvom kao guvernera, CBK je uspeo da obezbedi održiv, stabilan, dobro kapitalizovan i likvidan finansijski sistem. O sličnom stavu o finansijskom sistemu u zemlji svedoče i izveštaji međunarodnih finansijskih institucija, kao što su: Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Izveštaj Evropske komisije, Evropska centralna banka, Stejt department SAD i mnoge druge institucije.

Pored toga, opšti finansijski učinak CBK-a tokom ovog perioda je bio veoma zadovoljavajući, ostvarivši sveobuhvatan prihod tokom čitavog petogodišnjeg perioda upravljanja“, rekao je guverner Mehmeti.

U ovom periodu bankarski sektor beleži kontinuirani rast kako u broju institucija, tako i u isto vreme i u rastu aktivnosti ovog sektora. Sa deset banaka na kraju 2018. do oktobra 2022. ovaj broj je porastao na dvanaest dodavanjem dve finansijske institucije sa bankarskom aktivnošću.

Ovaj sektor od oktobra 2018. do 2022. godine beležio je  rast, gde je na kraju 2022. godine dostigao 6,76 milijardi evra, sa 4,18 milijardi na kraju 2018. godine.

Povećanje aktive bankarskog sektora rezultiralo je povećanjem kreditnog portfolija koji je u decembru 2022. godine dostigao vrednost od 4,35 milijardi evra, sa 2,75 milijardi u 2018. godini.

Bankarski sektor je tokom ovog perioda, uprkos kontinuiranom dvocifrenom rastu kreditiranja, nastavio da bude dobro kapitalizovan i likvidan. Koeficijent likvidnosti bankarskog sektora i dalje je visok i iznad regulatornih zahteva CBK-a.

Pored bankarskog sektora, stabilan učinak beleži i MFI-NBFI, gde je na kraju 2022. godine vrednost imovine ovog sektora iznosila 387,7 miliona evra, što je povećanje od 146,1 milion evra, odnosno 60,5 odsto u odnosu na 2018. godinu.

Stabilan i kvalitetan rast kredita potvrđuje i nivo nekvalitetnih kredita u odnosu na ukupne kredite, koji je na kraju 2022. godine iznosio 1,8 odsto, niži u odnosu na 2018. godinu kada je iznosio 2,2 %.

Guverner je na konferenciji za medije pomenuo odluke o oduzimanju licenci institucijama IuteCredit i Monego.

„Imamo veoma pozitivne pomake u sektoru osiguranja. Imovina sektora osiguranja, koja predstavlja oko 3,0 odsto ukupne aktive finansijskog sistema, na kraju 2022. godine iznosila je 267,5 miliona evra, što predstavlja godišnji porast od 12,0 odsto, dok su tokom petogodišnjeg perioda zabeležili  porast od 52,2 odsto. Bruto zaračunate premije osiguravajućih društava na kraju 2022. godine iznosile su 134 miliona evra, sa 92,1 milion evra na kraju 2018. godine ili povećanje u poslednjih pet godina od 45,5 odsto, dok su isplaćene štete iznosile preko 64,3 miliona evra ili povećanje od 49,9 odsto u ovom periodu. Kao što vam je poznato, sektor osiguranja je bio jedan od najproblematičnijih sektora, za koji sam, povodom početka mandata, odlučio da krenem u aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u ovom sektoru.  Od 21,8 miliona evra koliko je nedostajalo kapitala u 2018. godini, na osnovu neusklađenih finansijskih izveštaja, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, nijedno osiguravajuće društvo nije ispod zahtevanog kapitala. Dok, nedostatak prihvatljive imovine za pokriće tehničkih rezervi od 16,2 miliona evra od 31. decembra 2018. do 31. decembra 2022. godine, sve kompanije su u okviru potrebnih regulatornih parametara. Od ukupno 12 neživotnih osiguravača koji posluju na Kosovu u 2018. godini, šest njih nije imalo kapital i prihvatljiva sredstva za pokriće tehničkih rezervi. Kao rezultat mera koje je preduzeo CBK, u cilju zaštite osiguranika i sprečavanja povećanja negativnog uticaja na tržište osiguranja i finansijski sistem uopšte, na osnovu dužnosti i odgovornosti koje proizilaze iz Zakona o CBK-u i Zakona o osiguranju, tokom ovog perioda 2018-2022, CBK je doneo odluku da oduzme licence dva osiguravača, odnosno osiguravajućim kompanijama „Insig“ i „Kosova e Re“, rekao je guverner Mehmeti.

Štaviše, guverner Mehmeti je izjavio da su bliski nadzor i stalni zahtevi za ispunjavanje zakonskih uslova, rezultirali kontinuiranim ulivanjem kapitala iz sektora osiguranja u zemlji. U periodu 2019-2022, dodatna injekcija kapitala bila je u iznosu od 20,3 miliona evra.

Penzijski fondovi na Kosovu tokom petogodišnjeg perioda beleže kontinuirani rast, pri čemu su sa 1,65 milijardi evra na kraju 2017. godine do decembra 2022. godine penzijski fondovi dostigli vrednost od 2,42 milijarde evra.

„Važno je napomenuti da su i pored povlačenja 10 odsto penzijskih fondova tokom 2020. godine, kao rezultat usvajanja zakona za oporavak privrede, u iznosu od oko 200 miliona evra, penzijski fondovi nastavili uzlazni trend i tokom narednih godina, odnosno tokom 2021. i 2022. godine. Međutim, usled nepovoljnih kretanja na međunarodnim tržištima, kao posledica Ruske agresije na Ukrajinu, tokom 2022. godine penzijski sektor beleži pad prinosa na investicije, gde je smanjenje ovih investicija tokom 2022. godine iznosilo oko 120 miliona evra. Međutim, sa poboljšanjem finansijskih tržišta, procenjuje se da će i pad vrednosti ovih investicija biti nadoknađen. Dok su novi penzijski doprinosi tokom 2022. godine beležili vrednost od oko 242 miliona evra”.

Tokom ovog perioda, CBK je nastavila svoju posvećenost i u funkciji zaštite prava potrošača finansijskih usluga, gde je do novembra prošle godine razmotreno 810 žalbi. U međuvremenu, posvećenost CBK-a zaštiti prava potrošača finansijskih usluga, bilo kroz programe finansijskog obrazovanja ili kroz korektivne mere protiv finansijskih institucija, bila je i ostaće prioritet CBK-a u narednim godinama.

Guverner Mehmeti se zahvalio svom osoblju CBK-a na radu i posvećenosti iskazanom u obavljanju njihovih radnih obaveza tokom ovog perioda. Takođe, zahvalio je svim medijima na kontinuiranoj i efikasnoj saradnji koja se gajila u poslednjih pet godina i informisanju javnosti o aktivnostima CBK-a, kao i ekonomskim.