Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku ambasadora Švajcarske na Kosovu, Jean-Hubert Lebet

15/03/2019

Svrha sastanka je bila unapređenje međusobne saradnje u realizaciji zajedničkih projekata, kao i upoznavanje ambasadora o kretanjima Centralne banke Republike Kosovo i strateškim razvojnim prioritetima. Guverner Mehmeti ovom prilikom se zahvalio švajcarskoj državi na podršci sa nekim projektima preko Švicarskog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), počevši od programa koji doprinosi povećanju pristupa finansijama i finansijskoj inkluziji kroz povećano korišćenje transakcijskih računa i elektronskih instrumenata plaćanja, poboljšavanjem tako efikasnosti plaćanja na malo u zemlji i međunarodnih doznaka.

„Ovaj program će u velikoj meri pomoći u pružanju jeftinijih i lako dostupnih usluga plaćanja za dijasporu i njihove porodice kao i za opšte stanovništvo Kosova. Usluge plaćanja pod određenim okolnostima mogu olakšati pristup drugim finansijskim uslugama, unapređivanjem na taj način finansijske inkluzije i često su od kritične važnosti za efikasno pružanje ovih usluga“, rekao je guverner Mehmeti.

Sa druge strane, ambasador Švajcarske na Kosovu, Jean-Hubert Lebet izrazio je zadovoljstvo zbog doprinosa koji je Švajcarska dala u unapređenju rada CBK-a, ističući da će se ova saradnja nastaviti.

U okviru programa, Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) je pomogao Centralnoj banci Republike Kosovo u reviziji zakona i uredbi, uključujući i pravni okvir i uredbe o pružanju usluga elektronskog novca na Kosovu.

Takođe, CBK se, preko Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), oslanja na ažuriranje vizije i strategije nacionalnog sistema plaćanja, obezbeđivanje programa za finansijsko obrazovanje pošiljaoca i primaoca doznaka, uključujući i podsticanje transfera doznake na bankovni račun ili račun za plaćanje. Takođe, sprovedena je studija troškova plaćanja na malo na Kosovu (zasnovana na metodologiji WBG-a "Praktični vodič za merenje troškova za plaćanja male novčane vrednosti").