Guverner Ismaili otkriva zahteve i očekivanja od industrije osiguranja, kao što su neophodan razvoj i unapređenje usluga finansijske zaštite za osiguranike

09/11/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Ahmet Ismaili primio je na sastanku čelnike osiguravajućih kompanija, gde je razgovarao o kretanjima, izazovima i perspektivama razvoja tržišta ove industrije.
Fokus na sastanku je stavljen na potrebu povećanja kvaliteta, digitalizacije usluga osiguranja, adekvatnog pokrića šteta po osnovu polisa osiguranja u cilju očuvanja interesa osiguranika, kao jednog od ciljeva CBK-a.
Takođe, razgovarano je o unapređenju zakonskog i regulatornog okvira, korporativnom upravljanju, promeni poslovnog modela sa fokusom na pružanje dobrovoljnih i inovativnih proizvoda, kao i poslovnim praksama u cilju pružanja kvalitetnih usluga građanima.
Tokom sastanka bilo je reči i o rešavanju pitanja zelenog kartona i mogućih modaliteta za članstvo, pitanju kriterijuma za procenu nematerijalne štete, kao i drugim aspektima.
Povećanje pokrića osiguranja poljoprivrednih kultura, elementarnih nepogoda, ostalih osiguranja javnih radova, iznete su kao potrebe i mogućnosti za rast tržišta i finansijsko pokriće rizika u zemlji.
U okviru planova CBK-a za finansijsku inkluziju, razgovarano je da će se stimulisati elektronska plaćanja i alternativni kanali njihove prodaje.
Guverner Ismaili je preneo glavne poruke i očekivanja CBK-a od industrije osiguranja, u vezi sa načinom tretiranja štete i zahteva za kompenzaciju, sa akcentom na zdravstveno osiguranje, kao i izdate garancije, promociju i tačno i potpuno objavljivanje uslova i pokrića osiguranja, prakse transparentnosti, kao i drugih aspekata.
Ovo se odnosi na plan CBK-a za stvaranje odeljenja za nadzor nad praksom pružanja usluga od strane finansijskih institucija, kao i jačanje finansijske edukacije, kao sredstva za korektan i pravičan tretman zahteva koji proizilaze iz takvih usluga.
U okviru zakonskih ovlašćenja za standarde korporativnog upravljanja, CBK će ojačati standarde odobravanja ključnih pozicija, zahteva za licenciranje, zahteve i kvalitet kapitala i imovine koji pokrivaju odredbe, tretiranja kapitala i finansijskih nagrada, kao i način postupanja po žalbama.
U zaključku, CBK će u principu podržati razumne zahteve industrije za postizanje gore navedenih ciljeva i u funkciji gore navedenih ciljeva, u potpunosti poštujući regulatorne zahteve i međunarodne standarde koji omogućavaju finansijsku stabilnost i pomažu razvoju ekonomije.