Guverner Mehmeti: CBK se zalaže za stabilnost u finansijskom sektoru i zaštitu potrošača

25/02/2020

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je rekao da su tokom 2019. godine, sektori koji su pod nadležnošću CBK-a, dobro poslovali.

Na završnoj konferenciji sa novinarima, Guverner Mehmeti je objavio da je bankarski sektor i ove godine nastavio sa visokim rastom kreditiranja, poboljšanjem uslova za pristup javnog sektora kreditima, kao i povećanjem finansijske održivosti. 

Prema Guverneru Mehmeti, do kraja oktobra 2019. godine, krediti bankarskog sektora su dostigli vrednost od 2.98 milijarde evra. Godišnji rast kredita ostaje visok uz godišnju stopu od 10%, dok glavni izvor finansiranja aktivnosti bankarskog sektora ostaju depoziti, čija je vrednost tokom ovog perioda dostigla na 3.75 milijarde evra, šta predstavlja prilično visok godišnji porast od 16%. 

„Kamatne stope na kredite nastavile su opadajući trend, padajući na 6.5% od 6.6% koliko su bile u istom periodu prošle godine, šta odražava kontinuirano poboljšanje tržišnih uslova i olakšavanje pristupa u bankarskom finansiranju. Vredi posebno napomenuti veoma dobar kvalitet kreditnog portfelja sa stopom neisplativih kredita od samo 2.1% oktobra 2019. godine, koja je zabeležila dalji pad u odnosu na prethodnu godinu kada je bio 2.7%. Povoljnim razvojem je okarakterisan i sektor penzijskih fondova. Vrednost imovine penzijskog sektora septembra meseca 2019. godine dostigla je 1.92 milijarde evra, obeležavajući godišnji porast od 8.8%. Povraćaj investicija penzijskih fondova bio je sasvim zadovoljavajući, gde je tokom perioda januar-septembar investirano 138 miliona evra, šta pokazuje porast vrednosti penzijske štednje građana. Još jedan značajan sektor finansijskog sistema je sektor mikrofinansijskih i nebankarskih institucija, koji nastavlja da ubrzava ritam kreditiranja. Ukupna vrednost ovog sektora oktobra meseca 2019. godine dostigla na 217.1 miliona evra, obeležavajući godišnji porast od 22.2%. tokom ove godine, efektivne kamatne stope su smanjene sa 23.1% na 20.3%. Sektor osiguranja je nastavio da povećava aktivnost osiguravača, kao i nadoknadu štete za osigurane. Ukupna zapisana vrednost premija od osiguravajućih kompanija do septembra meseca 2019. godine bila je 74 miliona evra, šta predstavlja godišnji porast od 7.1%. Sa druge strane, vrednost isplaćenih šteta dostigla je 37.9 miliona evra, obeležavajući godišnji porast od 7.3%. Odnos između isplaćenih šteta  i primljenih  premija dostigao je vrednost od 51.2%, u odnosu na isti period prethodne godine kada je ovaj odnos bio 51.1%”, rekao je guverner Mehmeti dodajući da se CBK kontinuirano angažuje za osiguranje korektnog tretiranja šteta od strane osiguravajućih društva. 

Guverner Mehmeti je naveo i odluke koje su donesene od strane CBK-a sa ciljem očuvanja finansijske stabilnosti u zemlji.

„U cilju osiguranja finansijske stabilnosti i kao posledica neusklađenosti sa regulatornim zahtevima i nepoštovanja mera unapređenja CBK-a, 2019. godine, u njenoj ulozi regulatora i nadzornika finansijskih institucija, CBK je oduzela licencu kompaniji „Insig“ A.D, Ogranak na Kosovu. Takođe, u cilju zaštite oštećenih strana od osiguranika autoodgovornosti i stvaranja neophodnih uslova za održivi razvoj sektora osiguranja, CBK je uskladila tarife Kategorije I za obavezno osiguranje od autoodgovornosti prema trećoj strani koje su bile neizmenjene od 2001. godine. Nedavno, kao što vam je poznato, CBK je oduzela licence dveju institucija: IMF „IuteCredit Kosovo“ A. D. i NBFI „Monego“, koje su tokom godina poslovanja u našem tržištu kontinuirano odstupale od svojih poslovnih planova na osnovu kojih su dobili licence za poslovanje na Kosovu, donoseći našem tržištu nešto drugo od onoga šta su obećali da će doneti. Što se tiče ovog procesa, mi primećujemo različite oblike javnog pritiska prema ovim odlukama, ali želimo da ponovo naglasimo da je CBK delovala u potpunom skladu sa njenim zakonskim mandatom i ubeđeni smo da je naše delovanje ispravno, stoga nijedan oblik javnog pritiska ne može dovesti do ponovnog razmatranja ovih odluka. Mi poštujemo u potpunosti pravo stranaka da koriste pravne lekove za podnošenje žalbe prema ovim odlukama i pozivamo stranke koje su pogođene ovim odlukama da slede pravne lekove. Mi smo spremni da u bilo kom trenutku dokažemo i razjasnimo osnovu na osnovu čega smo doneli ove odluke“, rekao je Guverner.

On je rekao da Centralna Banka Republike Kosovo nastavlja da deluje u funkciji podržavanja održivog razvoja finansijskog sistema, osigurajući potrebnu pravnu infrastrukturu radi podržavanja razvoja finansijskih institucija i istovremeno osigurajući finansijsku stabilnost. 

Usklađivanje zakonodavnog okvira sa nedavnim međunarodnim dešavanjima u ovoj oblasti, konkretnije Evropskoj Uniji, ostaje značajan prioritet CBK-a i ove godine, i tom povodom su sastavljene razne uredbe koje unapređuju razne aspekte bankarske regulative posebno korporativno upravljanje bankama.

Jedna od oblasti u kojoj je CBK imala veći fokus bila je i zaštita potrošača za šta je bilo dodatnog interesovanja sa ciljem zaštite prava potrošača finansijskih usluga, služeći tako direktno na zaštitu javnog interesa. 

Takođe, CBK je ove godine unapredila programe finansijskog obrazovanja i primenjivala je korektivne mere prema finansijskim institucijama sa ciljem zaštite potrošača. Ova oblast će nastaviti sa visokim prioritetom i naredne godine.

Guverner Mehmeti je istaknuo da se na osnovu preliminarnih procena, očekuje da će ekonomski rast za 2019. godinu biti oko 4.2%, rast koji je uglavnom podržan od porasta investicija i unapređenja u neto izvozima. 

Sličan ritam ekonomskog rasta, prema predviđanjima CBK-a, očekuje se i naredne godine. 

Prosečna stopa godišnje inflacije do novembra 2019. godine povećana je za 2.8%, u odnosu na stopu od 0.9% u istom periodu prethodne godine. Povećanje stope inflacije rokom ove godine je uglavnom rezultat porasta cena hrane.

Version:1.0 StartHTML:000000206 EndHTML:000004177 StartFragment:000003577 EndFragment:000004115 StartSelection:000003577 EndSelection:000004111 SourceURL:https://bqk-kos.org/index.php?id=104&l=1711 Vesti - Centralna Banka Republike Kosova

Takođe, CBK je dodelila i nagradu „Mladi ekonomista“, gde je na osnovu procene komisije prva nagrada dodeljena Jeton Shatriu za studiju pod naslovom: „Faktori koji utiču na zadovoljstvo radnika: Studija privatnog bankarskog sektora Kosova“, dok druga nagrada je dodeljena Blini Zhubi za studiju pod naslovom: „Efekti elektronskih transakcija sa fokusom na borbu protiv neformalnosti: Trendovi realizacije elektronskih transakcija na Kosovu“.