Finansijska statistika za druge (nebankarske) finansijske institucije i doznake za mesec mart 2024. godine

26/04/2024

Prema kalendaru objavljivanja, Centralna banka Republike Kosovo je objavila statistiku za ostale finansijske institucije za mesec mart 2024. godine, doznake za februar 2024. godine i one preliminarne za mart 2024. godine

Ostali finansijski posrednici

U strukturi aktive mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 66.78% ukupne aktive.Aktiva ostalih finansijskih posrednika na kraju marta meseca 2024. godine dostigla je vrednost od 564.49 miliona evra, što predstavlja povećanje od 9.26 miliona evra. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u martu 2024. godine dostigli su vrednost od 376.96 miliona evra, što predstavlja povećanje od 6.32 miliona evra u odnosu na prethodni period. Prema sektorima, dominiraju krediti domaćinstvima sa 60.36% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.

Vrednost novih kredita datih od strane drugih finansijskih posrednika u februaru mesecu 2024. godine iznosila je 38.13 miliona evra.

Osiguravajuća društva

Aktiva osiguravajućih društava na kraju marta 2024. godine dostigla je vrednost od 314.83 miliona evra, što predstavlja povećanje od 2.11 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.  

Strukturu aktive u sektoru osiguranja čine bilans kod poslovnih banaka koje čine 45.14%, hartije od vrednosti i ostala aktiva 29.10% i reosiguranja sa učešćem od 15.03%. 

Penzijski fondovi

Aktiva penzijskih fondova na kraju marta 2024. godine dostigla je vrednost od 2.87 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 74.14 miliona evra. 

U strukturi aktive penzijskog sektora dominiraju vlasničke hartije od vrednosti koje čine 75.26% ukupne aktive. 

Doznake

Doznake u februaru 2024. godine dostigle su vrednost od 85.58 miliona evra. Dok su, prema preliminarnim procenama, doznake za mesec mart 2024. bile oko 112.13 miliona evra, dostigavši tako vrednost za prva tri meseca 2024. godine od 284.07 miliona evra (preliminarno). Najveći prilivi tokom marta meseca bili su preko NBFI 61.46%, preko poslovnih banaka 15.20%, dok su ostali kanali 23.34%. Za detaljnije informacije, publikaciju možete pronaći na sledećoj adresi: https://shorturl.at/aqzFV i Vremenske Serije | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).