Finansijska statistika za druge finansijske (nebankarske) institucije i doznake za februar mesec 2024. godine

28/03/2024

Centralna banka Republike Kosovo je, u skladu sa  kalendarom objavljivanja, predstavila statistiku za druge finansijske institucije za mesec februar 2024. godine, doznake za januar 2024. godine i one preliminarne za februar 2024. godine.

Ostali finansijski posrednici 

Aktiva ostalih finansijskih posrednika na kraju februara 2024. godine dostigla je vrednost od 555.2 miliona evra, što predstavlja povećanje od 15.1 milion evra.

Strukturom aktive mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 66.8% ukupne aktive. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u februaru 2024. godine dostigli su vrednost od 370.6 miliona evra, što predstavlja povećanje od 6.8 miliona evra u odnosu na prethodni period. Po sektorima, krediti domaćinstava dominiraju sa 60.6% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.

Vrednost novih kredita datih od drugih finansijskih posrednika u februaru 2024. godine iznosila je 41.4 miliona evra.

Osiguravajuća društva 

Aktiva osiguravajućih društava na kraju februara 2024. godine dostigla je vrednost od 312.7 miliona evra, što predstavlja povećanje od 0.6 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Strukturu aktive u sektoru osiguranja čine stanje kod komercijalnih banaka koje čine 44.8%, hartije od vrednosti i ostala aktiva 29.0% i reosiguranje sa učešćem 14.6%.

Penzioni fondovi

Aktiva penzionog fonda na kraju februara meseca 2024. godine dostigla je vrednost od 2.8 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 46.5 miliona evra.

U strukturi aktive penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 77.8% ukupne aktive.

Doznake

Doznake su u januaru 2024. godine dostigle vrednost od 86.4 miliona evra. Dok su, prema preliminarnim procenama, doznake za mesec februar 2024. godine bile oko 87.9 miliona evra, dostigavši tako vrednost od 174.3 miliona evra (preliminarno). Najveći tokovi i tokom februara bili su preko NBFI 64.4%, banaka 15.9%, dok ostali kanali čine 19.7%.

Za detaljnije informacije. publikaciju možete pronaći na sledećoj adresi: https://shorturl.at/aqzFV i https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/