Druga revizija MMF-a Sporazuma SBA i RSF: Centralna banka Republike Kosovo jača regulatorni okvir i program institucionalnih reformi – bankarski sistem ostaje zdrav sa dobrim pokazateljima finansijske stabilnosti

10/06/2024

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) dobila je visoku ocenu od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nakon uspešnog završetka druge revizije programa Stand-By Arrangement (SBA) i Resilience and Sustainability Facility (RSF). Revizija MMF-a naglašava posvećenost CBK-a ambicioznoj institucionalnoj reformi, uključujući novo usvojene uredbe.

MMF je ocenio da je usvajanje nove Uredbe o gotovinskim operacijama od strane Centralne banke Republike Kosovo važno za unapređenje platnog sistema, jačanje kontrole prometa deviza, borbu protiv falsifikovanog novca i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Predmetna uredba reguliše korišćenje evra kao jedine legalne valute za plaćanja, zabranjuje rad nelicenciranih finansijskih institucija i obeshrabruje velike gotovinske transakcije zabranom recikliranja novčanica od 500 evra. Ove mere su doprinele zdravijem, sigurnijem i transparentnijem finansijskom okruženju, uprkos izazovima i neželjenim efektima.

U vezi sa upravljanjem, CBK sprovodi preporuke iz Procene zaštitnih mera (Safeguard Assessment) za jačanje unutrašnjeg upravljanja, upravljanja rizikom i stres-test okvira. Ovo uključuje kompletiranje Izvršnog odbora u okviru nove organizacione strukture i donošenje „Pravila o radu“ radi poboljšanja transparentnosti i efikasnosti. Napori da se ojača upravljanje rizikom uključuju stvaranje više-odeljenskog Odbora za rizike na visokom nivou i imenovanje novog direktora za Odeljenje za upravljanje rizikom, kao i druge tekuće inicijative za rešavanje izazova sajber bezbednosti.

CBK je takođe finalizirala novi Zakon o bankama da poboljša kriterijume za licenciranje, standardizaciju operacije i jačanje procesa zatvaranja i likvidacije. Uz podršku Svetske banke (SB) i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), finaliziraju se novi zakoni o mikrofinansijskim institucijama i platnim uslugama. Dalje, vodeća finansijska institucija u zemlji nastavlja da jača sisteme interne kontrole i prakse upravljanja rizikom na osnovu preporuka izveštaja o Proceni zaštitnih mera MMF-a.

Pored toga, CBK radi na Zelenoj agendi finansijskog sistema dajući uputstva bankama da prate i izveštavaju podatke u vezi sa klimatskim rizicima. Saradnja sa SB ima za cilj jačanje regulatornog okvira za upravljanje ekološkim i klimatskim rizicima nadovezanim sa bankarskim sektorom.

Procena MMF-a takođe potvrđuje da je bankarski sistem i dalje zdrav, da su banke dobro kapitalizovane, dobro rezervisane, sa visokom likvidnošću i profitabilnošću. Nekvaliteni krediti (NPL) su ostali na niskom nivou, a realni rast kreditiranja, posebno kod kreditiranja domaćinstava, bio je adekvatan.

Pozitivna ocena MMF-a naglašava proaktivan pristup CBK-a za ojačanje upravljanja, finansijsku stabilnost i održivost, pozicionirajući finansijski sektor Republike Kosovo za kontinuirani rast i održivost. Centralna banka Republike Kosovo izražava najveće poštovanje za osoblje Misije MMF-a za odličnu saradnju i vredne razgovore i kontinuiranu podršku u različitim oblastima.

Izveštaj revizije koji je objavio MMF nalazi se u prilogu na linku:

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1KOSEA2024001.ashx