CBK revidira tarife osiguranja za putnička vozila

01/11/2019

Prema važećem zakonodavstvu, Centralna Banka Kosova je nezavisna institucija i odgovorna za licenciranje, nadgledanje i regulisanje finansijskih institucija u Republici Kosovo.

Jedan od njenih glavnih ciljeva je podsticanje i održavanje stabilnog finansijskog sistema, koji pruža neophodnu bezbednost za sve korisnike finansijskih usluga.

U tom okviru, jedna od glavnih oblasti odgovornosti CBK-a se odnosi na sektor osiguranja, gde se CBK kontinuirano zalaže za zaštitu interesa nosioca polisa, obezbeđujući neophodne uslove da se oštećeni tretiraju u skladu sa uslovima utvrđenim u ugovoru osiguranja.

U tom cilju, Centralna Banka Republike Kosovo, postupajući u skladu sa važećim zakonodavstvom i na osnovu Izveštaja o procenjivanju stabilnosti finansijskog sektora 2019, godine koji je sproveden od strane Međunarodnog Monetarnog Fonda, započela proces revidiranja i procene premije rizika za obavezno auto osiguranje.

Trenutne cene premije za obavezno osiguranje od auto-odgovornosti prema trećoj strani ostale su neizmenjene od 2001. godine.

u ovom dugom periodu od vremena kada su određene, na tržištu na kojem posluju osiguravajuća društva nastala su brojna dešavanja, koja su na različite načine imala uticaj na osiguravajuća društva kao i nosioce polisa i koja su učinila neophodnim iniciranje revidiranja ovih cena tako da se na adekvatniji način odražavaju na tržišne uslove.

U okviru glavnih faktora koji su uticali na uslove tržišta tokom ovog perioda, obuhvaćeno je:

  • Povećanje broja nastalih oštećena i povećanje vrednosti isplate oštećenja, posebno vozila kategorije I;
  • Povećanje obaveznog minimalnog iznosa osiguranja za ugovaranje osiguranja auto-odgovornosti stupanjem na snagu Zakona br. 04/L-018 o obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti u 2011. godini;
  • Efekat primenjivanja sistema Bonus-Malus koji se primenjuje od 2013. godine i koji na osnovu proračuna i opadajućem trendu prihoda osigutelja za efekat Bonus Malus-a. Prema sprovedenim proračunima, projektovano je da se krajem 2019. godine ovi prihodi smanjuju za oko 19 odsto i da 93-94 odsto nosioca polisa ne izazivaju nezgodu stoga i dobijaju bonus koji takođe uzrokuje niže prihode za osiguratelje;
  • I posebna stopa inflacije, koja je direktno uticala na porast i pokrivanje troškova oštećenja, kako u pogledu cena popravki kod materijalnih oštećenja, tako i na nadoknade prilikom nadoknađivanja dobijene dobiti ili izgubljenog zadržavanja kod nematerijalnih oštećenja, kao usled povećanja prosečne zarade.

Kao rezultat gore navedenih dešavanja, sprovedena je aktuarska studija, koja je predložila povećanje tarifa Kategorije I (putnička vozila) za 36.56%. Međutim, CBK je u njenom procenjivanju identifikovala nekoliko faktora koji nisu reflektovani u aktuarskom izveštaju, stoga je i odbila zahtev osiguravajući društva za izmenu ovih tarifa na osnovu tog izveštaja. Međutim, CBK procenjuje da osiguravajućim društvima treba da se omogući prilagođavanje tarifa Kategorije I za stopu inflacije nastale tokom perioda 2002-2018 tako da ove tarife osiguranja što bolje odražavaju trenutne ekonomske uslove.

Prilagođavanje sa uslovima inflacije ima direktan uticaj na jačanje održivosti ovog sektora, povećajući na taj način sposobnost osiguravajućih društva da pravedno i blagovremeno nadoknade štete nosiocima polisa.

Stoga, u cilju da se tarife osiguranja bolje odražavaju kretanja u domaćoj ekonomiji i na taj način stvore uslove za povećanje održivosti sektora osiguranja, kao i ispunjavanja preporuke Međunarodnog Monetarnog Fonda za njihovo revidiranje, Izvršni odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 31. oktobra 2019. godine, na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1.17 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosovo, u skladu sa članom 8. stav 5. Zakona br. 04/L-018 o obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti,kao i članom 5. stav 2, članom 7. stav 7. Uredbe o određivanju strukture premije za obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, donela je odluku za izmenu tarifa premije obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti za kategoriju putničkih vozila (tarifna grupa I).

Prema ovoj Odluci, CBK je tražila od osiguratelja da prilagode trenutne tarife premija obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti za tarifnu grupu I, koja su na snazi od 1. jula 2001. godine, sa zvaničnom stopom inflacije objavljenom od strane Agencije za statistiku Kosova dana 01.01.2002. godine do 31.12.2018. godine. Prilagođavanje tarife odgovarajućih premija sa inflacijom treba da se vrši umanjujući stopu poreza na promet od 5 odsto, koja je bila na snazi do 25. jula 2019. godine, stupanjem na snagu zakona br. 06/L -105 o porezu na prihod korporacija, gde su osiguratelji predmet poreza na dobit.

CBK će intenzivirati svoju angažovanost kako bi sektor osiguranja u potpunosti sprovodio važeće zakonodavstvo i propise. Neprimenjivanje takvih zahteva od strane Osiguratelja biće propraćeno adekvatnim administrativnim merama, ne isključujući i oduzimanje licenci kompanijama koja ne primenjuju pomenuto zakonodavstvo.