Odbor CBK-a ocenjuje održivost finansijskog sektora

30/04/2020

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. aprila 2020. godine, raspravljao je o pitanjima koja se odnose na trenutnu situaciju u finansijskom sistemu Kosova uopšte i bankarskom sistemu posebno, kao rezultat situacije stvorene zbog pandemije Covid 19. kao i upravljanju  ovom situacijom od strane Centralne banke Republike Kosovo i značaju efikasnog funkcionisanja CBK-a u ovom periodu.

Na ovom sastanku Odbor CBK-a razmotren je  mesečni izveštaj guvernera/Izvršnog odbora CBK-a i poseban  izveštaj guvernera o upravljanju situacijom zbog pandemije i funkcionisanju CBK-a.

Na osnovu gorenavedenih  izveštaja, Odbor CBK smatra da finansijski sektor u zemlji i dalje ima stabilan učinak, da je    dobro kapitalizovan, likvidan, stabilan i funkcionalan u pružanju usluga građanima zemlje.

U isto vreme, Odbor CBK-a je obavešten o punoj funkcionalnosti CBK-a tokom ovog perioda, u smislu ispunjavanja ciljeva i zadataka utvrđenih važećim zakonodavstvom, kao i efikasnog izvršavanja dodatnih zadataka za upravljanje situacijom stvorene  efektima pandemije Covid 19.

Odbor CBK-a podržava guvernera i rukovodstvo CBK-a u preduzimanju neophodnih radnji u podršci vlade i drugih domaćih  i međunarodnih mehanizama za što uspešnije prevazilaženje ove situacije.

Takođe, na ovom sastanku Odbor CBK-a je usvojio važne pravilnike  koji omogućavaju efikasnije funkcionisanje finansijskog sistema u zemlji i sa direktnim uticajem na podršku oporavku i razvoju ekonomije zemlje.