Zhvillimi i bashkëpunimit me bankat qendrore të vendeve të BE-së në fushën e mbrojtjes së shfrytëzuesve të shërbimeve financiare

26/03/2021

Në kuadër të programit aktual të forcimit të kapaciteteve të bankave qendrore në Ballkanin Perëndimor me synim të integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) dhe Banka Qendrore e Portugalisë (Banco de Portugal) sot filluan aktivitetet e fokusuara në avancimin e proceseve në BQK për rishikimin dhe shqyrtimin e ankesave të shfrytëzuesve të shërbimeve financiare.  Ky komponent i programit do të realizohet deri në fund të këtij viti, si dhe do të përfshijë vlerësimin e gjendjes aktuale, nxjerrjen e rekomandimeve për konvergjencë dhe harmonizim me praktikat e zbatueshme nga bankat qendrore të vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe parashtrimin e mënyrës së zbatimit të këtyre rekomandimeve.  Në rrethanat e krijuara nga pandemia Covid-19, ky komponent i programit do të zhvillohet kryesisht përmes sesioneve me video-konferencë dhe shkëmbimeve të dokumentacionit me postë elektronike.

BQK-ja pret që përmes aktiviteteve përbërëse të këtij komponenti të programit do të kontribuohet në zhvillimin e mëtejmë të funksionit të saj të mbrojtjes së shfrytëzuesve të shërbimeve financiare.  Me këtë funksion, BQK-ja synon ta avancojë trajtimin e drejtë dhe efikas të klientëve të institucioneve financiare që operojnë në Republikën e Kosovës.

Programi i forcimit të kapaciteteve të bankave qendrore në Ballkanin Perëndimor me synim të integrimit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore u lansua më 26 mars 2019.  Ai po financohet nga Bashkimi Evropian dhe në të janë të përfshira 20 banka qendrore të vendeve të Bashkimit Evropian, Banka Qendrore Evropiane, si dhe 8 banka qendrore dhe autoritete financiare nga regjioni i Ballkanit Perëndimor. Banka Qendrore e Gjermanisë (Deutsche Bundesbank) administron dhe bashkërendon të gjithë komponentët e programit.