Završen je program sa studentima za profesionalnu praksu u CBK za 2017 godinu

25/08/2017

Istaknuti studenti sa različitih univerziteta na Kosovu pohađali su program profesionalne prakse u CBK a koji je održan četiri sedmice tokom jula i avgusta 2017godine. Glavni cilj ovog programa je da odabrani studenti izdvoje iskustva sa osobljem CBK i realizuju konkretne projekte. Izbor uspešnih kandidata vrši se uzimajući u obzir rezultate studija i stepen motivacije kako bi pohađali profesionalnu praksu u CBK.


Program profesionalne prakse koji se održava tokom letnje sezone je glavni program prakse sa studentima. Ovaj program pruža dobru mogućnost da studenti bolje razumeju rad i odgovornosti koje su povezane sa osnovnim aktivnostima CBK-a. Kandidati koji pohađaju master studije mogu biti takođe deo ove prakse. Praktikanti koji sprovode naučno istraživačke projekte pod nadzorom iskusnog osoblja CBK.

Ove godine CBK , je sprovela anketu za procenu troškova nerezidenata tokom njihovih poseta na Kosovu. Nerezidenti koji posećuju Kosovo tokom letnje sezone su uglavnom kosovska lica koja žive u Nemečkoj , Švajcarsoj , i drugim zemljama. Studenti koji su vođeni i nadgledani od strane Departmenta za statistiku , realizovali su anketu u dva granična prelaza Kosova (Međunarodni Aerodrom Prištine u Slatinu i Merdare u Podujevo), kako bi intervjuisali nerezidente koji su napustili Kosovo. U ulozi anketara, studenti su obezbedili oko 1500 anketa. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se prikupe informacije o visini i strukturi rashoda nerezidenata tokom njihvog letnjeg boravka na Kosovu. Prikupljene informacije su važan izbor za povećanje kvaliteta procene statistike za platni bilans. Štaviše, ove informacije pružaju dobre dokaze o finansijskom uticaju dijaspore na ekonomiju Kosova.
Povodom završetka prakse u CBK za učesnike koji su prisustvovali ovom programu organizovana je ceremonija dodeljivanja sertifikata. Tom prilikom zamenik guvernera g.Lulzim Ismajljije čestitao studente za izuzetnu perfomansu , disciplini na poslu i posvećenosti u sprovođenju ove studije. On je ohrabrio studente da dosledno prate put profesionalnog i akademskog napredovanja, nadajući se da neko od njih bude deo finansijskih institucija na Kosovu, bilo u zemlji ili u međunarodnim institucijama, u kojima je Kosovo deo njih. Studenti su zahvalili osoblje CBK , sa posebnim osvrtom Departman za statistiku. Na kraju ceremonije zamenik guvernera Lulzim Ismajli dodelio je studentima sertifikate za uspešni završetak svoje profesionalne prakse.