Zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i država Zapadnog Balkana i Turske: CBK je preduzela odgovarajuće prudencijalne mere

16/07/2021

Centralna banka Republike Kosovo je pozdravila zaključke koji su proizašli iz ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i država Zapadnog Balkana i Turske, održanog 12. jula 2021.

Predstavnici država članica Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Centralne evropske banke, kao i predstavnici centralnih banaka Zapadnog Balkana i Turske, sastali su se za njihov godišnji dijalog o ekonomskim politikama. Dijalog ima za cilj pripremanje Zapadnog Balkana i Turske za njihovo buduće učešće na Evropskom semestru.

U zajedničkim zaključcima ovog sastanka, o pitanjima koja se odnose na finansijski sektor na Kosovu, naglašeno je: “Bankarski sektor je izgleda dobro prebrodio krizu, zahvaljujući činjenici da je bankarski sektor ušao u 2020. godinu sa dovoljno kapitala, visokom likvidnošću i niskim nivoom nenaplativih kredita, što će pomoći u ublažavanju kreditnih gubitaka, koje se mogu materijalizovati po završetku mera za ublažavanje. Kreditne aktivnosti su usporene u 2020. godini, posebno u prvoj polovini godine, pod uticajem faktora ponude i potražnje. Bez obzira na krizu, osnova depozita je nastavila da raste, što je podržalo poziciju likvidnosti banaka. Nenaplativi krediti su ostali na niskom nivou u poređenju sa zemljama iz regiona, ali dok mere podrške mogu sprečiti samo bankrot održivih klijenata, kvalitet sredstava, a time i profitabilnost bankarskog sektora, postoji mogućnost za pogoršanje u budućnosti nivoa kapitalizacije. Centralna banka je izbliza pratila izazove finansijske stabilnosti koji dolaze od krize i preduzela je odgovarajuće prudencijalne mere. Još uvek, mali broj zaposlenih Centralne banke u glavnim oblastima njene politike, nastavlja da ometa dalje unapređenje analitičkog paketa i monitoringa, a njeno upravljanje izgleda ostavlja prostora za poboljšanje (što podrazumeva popunjavanje slobodnih pozicija u Odboru Centralne banke)”.

U nastavku izveštaja, Kosovo se ohrabruje da što se tiče finansijskog sistema,“Vodi snažni regulatorni okvir finansijskog sektora u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i praksama Evropske unije, da osigura zdravo upravljanje kreditnim rizikom, ispravno predstavljanje kvaliteta sredstava, adekvatne provizije i razvoj više integrisanog okvira za merenje duga domaćinstava. Dalje smanjenje preostalih institucionalnih i zakonskih prepreka za brzo i efikasno rešavanje nenaplativih kredita. Osigurati efikasno funkcionisanje centralne banke preduzimajući duboku analizu osoblja u njenim glavnim oblastima, a naročito kod finansijske stabilnosti i nadzora nad finansijskim sektorom, kao i popunjavanje slobodnih mesta u Odboru, neophodnih za uspostavljanje kvoruma Odbora.”

Centralna banka Republike Kosovo ostaje privržena da nastavi reforme u finansijskom sistemu u cilju daljeg jačanja i razvoja ovog sektora, kao i ispunjavanja potrebnih kriterijuma za napredak u oblasti evropskih integracija.

Za više informacija možete pronaći kompletan izveštaj: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10622-2021-INIT/en/pdf