Vrhovni sud daje pravo odluci CBK-a za KO „Kosova e Re“

20/01/2022

Vrhovni sud odbija kao neosnovan zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke tužioca-predlagača, preduzeća „Fitorja“ SH.P.K., koga zastupa Naser Maloku-Menadžer i jedini akcionar Kompanije za osiguranje „Kosova e Re“, SH.A., podnet protiv rešenja Apelacionog suda u Prištini, AA br. 998/2021, od 16.11.2021. godine.

Rešenjem Apelacionog suda u Prištini, AA br. 998/2021, od 16.11.2021. godine, usvojena je žalba CBK-a i odbijen je zahtev predlagača, preduzeće “Fitorja”, SH.P.K., koga zastupa Naser Maloku-menadžer i jedini akcionar Društva za osiguranje “Kosova e Re “,Sh.A., za odlaganje izvršenja odluke tužene Centralne banke Republike Kosovo, sa sedištem u Prištini br. 70-24 / 2021, od 24.09.2021. godine.

Prema oceni ovog suda, napadnuta odluka Apelacionog suda je jasna, razumljiva i dovoljno obrazložena za sve činjenice odluke koje su rezultirale njenim donošenjem, a na osnovu zakonskih odredbi Zakona o CBK-u, koje regulišu zabranu izricanja i izvršenja bilo koje mere, pre donošenja konačne sudske odluke u bilo kojoj pravnoj radnji podnetoj  sudovima Republike Kosovo.