Vlerësohet pozitivisht aplikimi i Liberalizimit të kontrolluar të Sigurimit të Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë