Vlerësohet niveli i lartë i qëndrueshmërisë dhe trendi pozitiv i zhvillimit të sektorit financiar