Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shkurt 2011