Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shkurt 2011

05/02/2011

• Takimi i dytë më 2011 i Bordit Ekzekutiv të BQK-së
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 shkurt  2011 mori  vendim për lëshimin e udhëzimit:
- Me të cilin obligohen të gjitha kompanitë e sigurimit për zbatimin e procedurave mbi mënyrën e shitjes së policave TPL përmes sistemit on-line.